User Tools

Site Tools


andra_klimatorganisationer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
andra_klimatorganisationer [2015/09/04 18:17]
hib [Andra klimatorganisationer]
andra_klimatorganisationer [2015/09/04 19:01]
hib [Andra klimatorganisationer]
Line 5: Line 5:
 Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17143/​a/​229327|Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet (2013-11-27)]])) (([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17990/​a/​228598|Regeringen tillsätter en utredning om översyn av myndigheterna inom miljöområdet (2013-11-18)]])) Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna och stiftelserna under Miljödepartementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen.(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17143/​a/​229327|Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet (2013-11-27)]])) (([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​17990/​a/​228598|Regeringen tillsätter en utredning om översyn av myndigheterna inom miljöområdet (2013-11-18)]]))
  
 +De icke statliga organisationerna finansieras,​ utöver offentliga bidrag, även av gåvor. Alla organisationer med 90-konto står under översyn av Svensk insamlingskontroll(([[http://​www.insamlingskontroll.se/​|Svensk insamlingskontroll]])),​ en ideell förening. Kraven för att kunna få och behålla ett 90-konto är bland annat att maximalt 25 procent av intäkterna får gå till insamlingskostnader och administration,​ såsom löner.
 +
 +Cheferna för flera organisationer har mycket höga löner(([[http://​www.svd.se/​sa-mycket-tjanar-cheferna-pa-valgorenhetsorganisationerna|Så mycket tjänar cheferna på välgörenhetsorganisationerna]])). Ett par exempel:
 +  * WWF, 1 128 000 kr
 +  * Naturskyddsföreningen,​ 770 000 kr
 +
 +==== Mistra ====
 +Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en svensk forskningsstiftelse. Det är en av de forskningsstiftelser som bildades av de avskaffade löntagarfonderna.[förtydliga] Mistra stödjer forskning inom hållbar utveckling och investerar årligen omkring 200 miljoner kronor för forskning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Mistra&​oldid=29690688|Mistra,​ Wikipedia (2015-03-15)]]))
 ==== Fältbiologerna ==== ==== Fältbiologerna ====
 [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​ [[http://​www.faltbiologerna.se|Fältbiologerna]] är en natur- och miljöorganisation för ungdomar i Sverige. Föreningens syften är bland annat att driva opinion i frågor som rör hållbarhet och bedriva biologiska undersökningar av naturen i form av exempelvis exkursioner.((https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%A4ltbiologerna|Fältbiologerna)). ​
andra_klimatorganisationer.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)