User Tools

Site Tools


energi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
energi [2016/10/15 10:57]
hib [Den energiproduktionen i Sverige]
energi [2019/04/07 13:48] (current)
Line 38: Line 38:
  
   var options = {   var options = {
-    title: 'Total energiförsörjning per bränsle',+    title: 'Olika energislags andel av världsproduktionen av energi',
     hAxis: {title: '​%',​ titleTextStyle:​ {color: '​black'​}},​     hAxis: {title: '​%',​ titleTextStyle:​ {color: '​black'​}},​
     hAxis: {baselineColor:'​black'​},​     hAxis: {baselineColor:'​black'​},​
Line 63: Line 63:
  
 [{{ ::​world_total_primary_energy_production.jpg?​330|<​html>​Källa:​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Energy_development&​oldid=743448008">​Energy development,​ Wikipedia (2016-10-09)</​a></​html>​}}] Som framgår av diagrammet ökar alla världsdelar sin produktion av energi förutom Europa. [{{ ::​world_total_primary_energy_production.jpg?​330|<​html>​Källa:​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Energy_development&​oldid=743448008">​Energy development,​ Wikipedia (2016-10-09)</​a></​html>​}}] Som framgår av diagrammet ökar alla världsdelar sin produktion av energi förutom Europa.
 +
 +Energiproduktion är en oegentlig benämning på processen där energi från primära energikällor omvandlas till energi hos en för människan användbar energibärare,​ till exempel elektricitet (se artikeln elproduktion) eller värme.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Energiproduktion&​oldid=29493841|Energiproduktion,​ Wikipedia (2015-02-13)]]))
  
 ==== Den energiproduktionen i Sverige ==== ==== Den energiproduktionen i Sverige ====
energi.1476521821.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)