User Tools

Site Tools


groena_klimatfonden

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
groena_klimatfonden [2015/11/20 23:26]
hib
groena_klimatfonden [2017/08/14 15:27]
hansiwan
Line 10: Line 10:
 (([[http://​www.regeringen.se/​regeringens-politik/​hallbar-utvecklingspolitik/​grona-klimatfonden/​|Gröna Klimatfonden,​ Regeringen (2015-05-15)]])) (([[http://​www.regeringen.se/​regeringens-politik/​hallbar-utvecklingspolitik/​grona-klimatfonden/​|Gröna Klimatfonden,​ Regeringen (2015-05-15)]]))
  
-Aktuellt insamlingsläge är att ett antal länder att uttalat att de avser att bidra med 10 miljarder doller, men har endast avtalat om 6 miljarder. Skillnaden förklaras främst av att USA inte skrivit på något avtal. Men Kina, Indien, Ryssland, Saudiarabien,​ Turkiet är exempel på länder som saknas på listan. De har inte uttalat om eller hur mycket de tänker bidra med. Sverige har avtalat om ett bidrag på 581 miljoner doller till fonden - utöver andra bidrag till globala klimatprojekt. (([[http://​www.greenclimate.fund/​contributions/​pledge-tracker#​states|Contribution by state, Green Climate fund (November ​2015)]]))+Aktuellt insamlingsläge är att ett antal länder att uttalat att de avser att bidra med 10 miljarder doller, men har endast avtalat om 6 miljarder. Skillnaden förklaras främst av att USA inte skrivit på något avtal. Men Kina, Indien, Ryssland, Saudiarabien,​ Turkiet är exempel på länder som saknas på listan. De har inte uttalat om eller hur mycket de tänker bidra med. Sverige har avtalat om ett bidrag på 581 miljoner doller till fonden - utöver andra bidrag till globala klimatprojekt. (([[http://​www.greenclimate.fund/​contributions/​pledge-tracker#​states|Contribution by state, Green Climate fund (November ​2017)]]))
  
 Kyotoprotokollet förlängdes i Doha 2013 med en ny åtagandeperiod från 2013-01-01 till 20201231. Vad det innebär ekonomiskt är oklart, men framgår möjligen av regeringens proposition 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.(([[https://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Propositioner-och-skrivelser/​Godkannanden-for-Kyotoprotokol_H20381/?​html=true|proposition 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2015-03-12)]])) Kyotoprotokollet förlängdes i Doha 2013 med en ny åtagandeperiod från 2013-01-01 till 20201231. Vad det innebär ekonomiskt är oklart, men framgår möjligen av regeringens proposition 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.(([[https://​www.riksdagen.se/​sv/​Dokument-Lagar/​Forslag/​Propositioner-och-skrivelser/​Godkannanden-for-Kyotoprotokol_H20381/?​html=true|proposition 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2015-03-12)]]))
groena_klimatfonden.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)