User Tools

Site Tools


hav

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hav [2016/08/18 17:10]
hib [Temperaturen i Nordatlanten faller]
hav [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Hav ====== 
-{{ :​hav.jpg?​direct&​300|}}Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter,​ eller någon del av detta område. Haven täcker 71 procent av jordens yta som är 510 072 000 km²(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Jorden|Jordens yta]])). Haven innehåller omkring 1,368 miljarder kubikkilometer vatten. Hela 98 % av allt vatten på jorden är saltvatten. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Salinitet|Salthalten]])) är i genomsnitt 3,5 procent.(([[http://​www.havet.nu/?​d=159#​2 | Havet nu, Fakta om Världens hav]])) ​ 
- 
-Medeldjupet i haven är omkring 3 729 meter; omkring 60 procent av haven utgörs av djuphav. Det största djupet är [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Challengerdjupet|Challengerdjupet i Marianergraven]] som når cirka 10 971 meter under havsytan. Ofta talar man om de större haven som [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4rldshav|världshav eller oceaner]]. Dessa oceaner uppdelas dock ofta i mindre bihav, som kan indelas i medelhav och randhav. Två exempel på bihav är [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​%C3%96stersj%C3%B6n|Östersjön]],​ som är ett medelhav, och [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Arabiska_havet|Arabiska havet]], som är ett randhav. Andra hav kallas bara bukter, till exempel [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Bengaliska_bukten|Bengaliska bukten]].(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hav| Hav, Wikipedia]])) 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-===== Havsnivå ===== 
- 
-Havsytan, havets nivå, är en nollpunkt som man refererar till i angivelser om höjder, till exempel meter över havet.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Meter_%C3%B6ver_havet|Meter över havet, Wikipedia]])) Dess läge påverkas av en mängd faktorer över kortare och längre tidsperioder.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta|Havsyta,​ Wikipedia]])) 
- 
-[{{ :​post-glacial_sea_level.png?​direct&​400|Förändringen av havsnivån sedan slutet på den senaste istiden. https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta}}]Havets vattennivå är inte helt konstant utan har ökat 1-2 dm sedan år 1900, mest på grund av smältande glaciärer.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Glaci%C3%A4r|Glaciärer,​ Wikipedia]])) Men när vattnet värms upp expanderar det.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta|Havsyta,​ Wikipedia]])) IPCC anger ökning till ca 2 dm sedan 1990 och att höjningen har skett med 1,7 mm/år sedan 1901, men med 3,2 mm/år 1930-1950 och 1993-2010.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_TechnicalSummary.pdf|TS-12,​ Draft AR5, IPCC]])) 
- 
-I [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Berggrund|berggrundens]] avlagringar ser [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Geologi|geologer]] tider, när havsytan var förbluffande låg omväxlande med perioder då havsnivån var mycket högre än idag. Dessa [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anomali|anomalier]] förekommer ofta över hela världen. Exempelvis under den senaste [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Istiden|istiden]] för 18.000 år sedan, när tusentals kubikkilometer is staplades upp på kontinenterna som glaciärer, var havsytan 120 meter lägre. Platser som idag är stöd för [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Korallrev|korallrev]] lämnades högt och torrt, och kuster låg kilometervis längre ut i havet räknat från dagens kustlinje.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsyta|Havsyta,​ Wikipeida]])) Diagrammet //​Post-Glacial Sea Level// visar havsnivån sedan senaste istiden.(([[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Post-Glacial_Sea_Level.png | Post-Glacial Sea Level, Wikipedia]])) 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
-===== Temperaturen i Nordatlanten faller ===== 
-[{{ ::​north_atlantic_heat_content.jpg?​300|Global monthly heat content anomaly (GJ/m2) in the uppermost 700 m of the North Atlantic (60-0W, 30-65N) ocean since January 1979. The thin line indicate monthly values, and the thick line represents the simple running 37 month (c. 3 year) average. Data source: National Oceanographic Data Center (NODC). Last period shown: April-June 2016. Last diagram update 7 August 2016. <​html><​a href="​http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​North Atlantic (60-0W, 30-65N) heat content 0-700 m depth">​climate4you</​a></​html>​}}]Nordatlanten blir kallare. Sedan 2005 har temperaturen fallit med 0,45 grader. Det är ett tydligt tecken att hypotesen att värmen i dessa vatten styrs av atropogena aerosoler, dvs luftföroreningar,​ inte stämmer. Det visar forskarna Robson et al i en rapport som publicerades i Nature Geoscience 6 juni i år. 
-(([[http://​www.nature.com/​ngeo/​journal/​v9/​n7/​full/​ngeo2727.html|A reversal of climatic trends in the North Atlantic since 2005, Nature Geoscience (2016-06-06)]])) 
- 
-När temperaturhöjningen i atmosfären upphörde runt 2000 började forskarna söka efter en förklaring. Efter en tid var den vanligast uppfattningen att värmen "gått ner i havet"​. Det finns många tecken på att den förklaringen inte håller. Den nu publicerade rapporet är ytterligare ett bevis i raden. 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
-===== Höjningen av havsnivån har naturlig förklaring ===== 
-[{{ ::​five_oscillations.jpg?​300|Figure 1.  
-Upper panel: The five harmonic oscillations identified by Hansen et al., 2015. Solid black curve shows the directly observable quasi-oscillations in normally applied 19-y mean curves detrended for the 18.6-year oscillation,​ i.e. the sum of the 74-, 56-, 111-, and 28-year oscillations. Lower panel: Comparison of sea-level curve as found by addition of the five found harmonic oscillations and general sea-level rise. Nineteen-year floating mean of annual means.}}]En dansk forskargrupp har analyserat orsakerna till den stigande havsnivån i Nordsjön och Östersjön. Deras slutsats är att höjningen har helt naturliga orsaker och inte är antropogen. En viktigt orsak är en klimatcykel på 18,6 år som orsakas av månen. Tillsammans med ytterligare fyra klimatcykler och den långsiktiga trendmässiga höjningen på 1,8 mm/år förklaras hela den konstaterade höjningen i östra Nordsjön och Östersjön under perioden 1849-2009. ​ 
- 
-Havnivån har stigit snabbare sedan 1970 men även den förklaras av de naturliga klimatcyklerna. ​ 
- 
-Forskarnas slutsats är att det inte finns något tecken på att att global uppvärmning haft någon inverkan. 
- 
-Uppsatsen är publicerad 19 January 2016 i den vetenskapliga tidskriften BioOne. 
-(([[http://​www.bioone.org/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1#/​doi/​10.2112/​JCOASTRES-D-15A-00004.1|Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf, BioOne (2016-01-19)]])) 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
-===== Höjningen av Stilla havets nivå har främst naturlig förklaring =====  ​ 
-Forskare har identifierat relationen mellan det termoklina skiktet och havsnivån i den tropiska regionen och funnit att merparten av den observerade havsnivåns volymförändringen i den tropiska delen av Stilla havet kan förklaras av vertikala ​ vindar som påverkat det termoklina skiktet. I detta skikt ändras temperaturen kraftigt och vattnet därunder är syrefattigt.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Termoklin&​oldid=29295248|Termoklin,​ Wikipedia (2015-01-10)]])) 
- 
-Utanför ekvatorialbältet (5°–15° latitude) orsakas ändringarna av sk Rossbyvågor,​ som är naturliga fenomen i atmosfären och haven som främst beror på jordrotationen. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Rossbyv%C3%A5g&​oldid=29419340|Rossbyvåg,​ Wikipedia (2015-01-30)]])) 
- 
-Källa: Spatial trend patterns in the Pacific Ocean sea level during the altimetry era: the contribution of thermocline depth change and internal climate variability.  Ocean Dynamics. Hindumathi K. Palanisamy, mfl.(([[https://​www.researchgate.net/​publication/​271354509_Spatial_trend_patterns_in_the_Pacific_Ocean_sea_level_during_the_altimetry_era_the_contribution_of_thermocline_depth_change_and_internal_climate_variability|Spatial trend patterns in the Pacific Ocean sea level during the altimetry era: the contribution of thermocline depth change and internal climate variability (2015-01-00)]])) 
- 
-PhD Hindumathi Palanisamy arbetar hos Laboratoire dEtudes en Geophysique et Oceanographie Spatiale i Toulouse, France. Hon har tidigare gjort liknande forskning om Karibiska sjön, Sydkinetiska sjön och Indiska oceanen. 
-  ​ 
-<​HTML><​HR></​HTML>  ​ 
- 
-==== IPCC Assessment Report (AR5) ==== 
- 
-I den femte rapporten från IPCC som utkom 2014 publicerades ett diagram över havsnivåns utveckling. 
- 
-[{{ ::​global_mean_sea_level_1880-2010_ar5wg1ch3.jpg?​500|Årlig förändring av den globala havsnivån i mm rekonstruerade med tre olika metoder}}]Diagrammet visar årlig förändring av den globala havsnivån i mm rekonstruerade med tre olika metoder av (Jevrejeva et al., 2008; Church and White, 2011; Ray and Douglas, 2011). (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|AR5,​ WGI, Chapter 3, sid 287]])) Stigningen under de 130 åren är 200 mm, dvs 1,5 mm/år. Stigningstakten har varit jämn under perioden. 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
- 
-[{{ ::​global_mean_sea_level_1992-2012_ar5wg1ch3.jpg?​500|Årlig förändring av den globala havsnivån i mm utan säsongsvariationer med utjämning med 60 dagars genomsnittligt värde. AR WG1 Chapter 3.}}] Diagrammet visar årlig förändring av den globala havsnivån i mm utan säsongsvariationer med utjämning med 60 dagars genomsnittligt värde(Nerem et al., 2010).(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|AR5,​ WGI, Chapter 3, sid 287]])) Mätningarna har gjorts med tide gauge(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Mareograf|Mareograf,​ Wikipedia (2014-4-14)]] )) och altimeter(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​H%C3%B6jdm%C3%A4tare|Höjdmätare,​ Wikipedia (2014-04-14)]])) Stigningen under de 130 åren är 200 mm, dvs 2,7 mm/år. Stigningen har varit obetydlig sedan 2008. 
- 
-I AR5 skriver författarna att det nästan är säkert att den globala havsnivån har stigit under 1900-talet sannolikt med 1,5-1,9 mm/år och med 2,8-3,6 mm/år mellan 1993 och 2010. Det är troligt att havsnivån steg med samma takt mellan 1920-1950. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|AR5,​ WGI, Chapter 3, sida 291]])) 
- 
-Havsnivåsänkningen 2010 förbryllar forskare. Den var då 7 mm lägre än om trenden hållit i sig. Även orsaken till den snabba höjningen därefter är oklar. En hypotes är att mycket regn föll över Australien. Regnvattnet lagrades i Lake Eyre. (([[http://​www.eenews.net/​stories/​1059986192|A scientist explains the mystery behind the 2010-2011 sea-level drop)]])) 
- 
-En annan forskargrupp menar att haven inte stiger med samma takt som tidigare beror på ökad regn över Amasonas och Australien och inte på att havstigningen beroende på avsmältning och värmeexpantion minskat. (([[http://​www.nature.com/​nclimate/​journal/​vaop/​ncurrent/​full/​nclimate2159.html|The rate of sea-level rise, Nature Climate Change (2014-03-23)]]))(([[http://​uk.reuters.com/​article/​2014/​03/​23/​climate-sealevel-idUKL6N0MI3SD20140323|Shifts in rainfall, not warming pause, slow sea level rise, Reuters (2014-03-23)]] )) 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-[{{ ::​sea_level_ipcc_ar5.jpg?​400|18 
-- 
-year trends of global mean sea level rise estimated 
-at 1 
-- 
-year intervals. The time is the 
-start date of the 18 
-- 
-year period, and the shading represents the 90% confidence. 
-The estimate from 
-satellite altimetry is also given, with the 90% confidence given as an error bar. [AR5 WGI Figure 3.14]}}]I AR5 har IPCC sammanställt mätningar av havsnivåns utveckling. Det visar en snabb ökning 1910-1945, därefter sjönk nivå ner mellan 1945-1960 och därefter stiga något långsammare fram till idag. Det är dock stora skillnader i mätningarna. 
- 
- 
-==== Forskning vid Harvard ==== 
-En forskare vid Harward, Professor of Geophysics Jerry Mitrovica, berättar att havsnivån inte kommer stiga lika mycket överallt. När den grönländska isen smälter höjer sig Grönland och området inom 1000 miles från Grönland. Havsnivåhöjningen som avsmältningen orsakar drabbar i stället områden där det inte sker någon landhöjning,​ t.ex. amerikanska östkusten. ​ 
- 
-Även Antarkis höjs när inlandsisen smälter. Det gör att glaciärer som flyter ut i havet och får havsvatten under sig åter hamnar ovan vattnet. ​ 
- 
-Forskning vid Harward visar att havsytan under 1900-talet stigit med 1,2 mm/år vilket är något mindre än tidigare beräkningar. Nu stiger dock havet snabbare, men 3,4 mm/år. (([[http://​news.harvard.edu/​gazette/​story/​2015/​09/​ups-and-downs-of-sea-level/?​utm_source=twitter&​utm_medium=social&​utm_campaign=hu-twitter-general|Harvard gazette (2015-09-23)]])) 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-==== NOAA ==== 
-NOAA har givit ut "2013 State of the Climate: Sea level"​. Diagrammet är hämtat från rapporten.(([[http://​www.climate.gov/​news-features/​understanding-climate/​2013-state-climate-sea-level|2013 State of the Climate: Sea level (2014-07-12) ]])) 
-[{{ ::​global_havsnivastigning_noaa.gif?​400|Global havsnivåstigning Global 1993-2013 jämförd med genomsnittet för 1993-2012 baserat på data från AVISO.}}] 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
- 
-==== Inverkar på havsnivån ==== 
- 
-Havsnivån påverkas av ett stort antal faktorer, t.ex. tidvatten. Dessa faktorer får olika effekter beroende på respektive havsbassängs djup, kusternas struktur, mm. Dessutom ger olika kombinationer av samtidiga faktorer skilda effekter. ​ (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Earth_tide#​Body_tide|Body tide,Earth tide, Wikipedia]])) Vid beräkning av den globala havsnivån måste det resultat som uppmäts av satelliter korrigeras med effekten av aktuella faktorer. 
- 
-=== Tidvatten === 
-Gravitationen från månen och solen påverkar havsnivån varje halv- och heldag. Det ändrar djuphavsnivån med flera tiotals centimeter, men i kustregioner kan variationen vara många meter. Det finns tidvattenvågor med längre periodicitet,​ ända upp till 18,6 år. (([[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_drives_short.html|Tides,​ Why does sea level change? CSIRO]])) 
- 
-=== Vind === 
-Vid storm kan våglängden bli flera tiotals kilometer. 
- 
-=== Tsunamis === 
- 
-En tsunami är en typ av vattenvåg som uppkommer vid en vertikal förskjutning av stora vattenmassor,​ i de flesta fall på grund av seismisk aktivitet på havsbottnen. ​ 
- 
-Tsunamier kan uppkomma genom att jordskorpan under havet rör sig så att vattnet ovanför trycks upp eller "​faller ned". En av de processer som åstadkommer sådana rörelser är jordbävningar orsakade av plattektonik,​ särskilt när en platta trycks in under en annan platta. När vattnet efter förflyttningen ska återta sitt jämviktsläge under inverkan av gravitationen bildas en våg med mycket stort energiinnehåll genom den stora vattenmassa som satts i rörelse. Vågen rör sig som en longitudinell våg, det vill säga att till skillnad från oceanvågor förflyttas vattnet i hela oceanen ner till bottnen vilket döljer den enorma energin i vågen ute på öppet hav. När vattnet blir grundare kommer energin i vågen att tvinga havsnivån att höjas då det strömmande vattnet inte har någon annanstans att ta vägen. Fasen är sådan att vågfronten alltid består av en mindre dal. Havsnivån kommer alltså först att sjunka undan och sedan höjas ännu kraftigare.(([http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Tsunami|Tsunami,​ Wikipedia (2014-10-111) ])) 
- 
-=== Lufttryck === 
-Genomsnittligt lufttryck vid havsnivån (mean sea level pressure - MSLP) är 101.325 kPa(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​KPa|kiloPascal,​ Wikipedia]])). Det finns ett flertal mätsystem av lufttryck. (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Atmospheric_pressure|Atmospheric pressure, Wikipedia]])) 
- 
-Ju högre lufttrycket är på en plats desto lägre är vattenståndet. Medelvattenståndet under ett år är 0 cm och lufttrycksmedelvärdet 1013 hPa. Eftersom lufttrycket ett normalt år varierar mellan 950 hPa och 1050 hPa så varierar vattenståndet på grund av detta mellan +63 cm och -37 cm. ((Troligen gäller detta Östersjön.)) Östersjöns vattenyta kan luta mycket från norr till söder, väster till öster. Vid djupa lågtryckspassager över bottenviken samtidigt som lufttrycket är högt över södra Östersjön kan en nivåskillnad på upp mot 2 meter förekomma. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​oceanografi/​lufttryck-och-havsvattenstand-1.3096|SMHI]])) 
- 
-=== Värme === 
-Vatten utvidgar sig när det värms och minskar i volym när det kyls. Under vintern på norra halvklotet sjunker temperaturen i norra halvan vilket gör att havsnivån sjunker med ca 60 cm jämfört med nivån på sommaren. När det är vinter på södra halvklotet sjunker havsnivån med ca 30 cm. Skillnaden beror på att området med hav är större på södra halvklotet. (([[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_drives_seas_dec.html|Seasonal changes,​CSIRO]])) 
- 
-=== Havs- och atmosfäriska system === 
-Strömmar i hav och atmosfären förflyttar stora volymer havsvatten. El Niño kan höja havsnivån med 20-30 cm från östra Stilla Havet till östra Indiska Oceanen med fall i havsnivån på andra sidan Stilla Havet.(([[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_drives_seas_dec.html|Seasonal changes,​CSIRO]])) 
- 
-=== Vattenmängden === 
-Havsnivån påverkas också av mängden vatten i olika former av reservoarer,​ t.ex. grundvatten,​ dammar, sjöar och floder.(([[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_drives_longer.html|Longer term,​CSIRO]])) 
- 
-=== Landhöjning och landsänkning === 
-Land som haft inlandsis och därför varit nedtryck höjs med upp till 7 mm/år. Det gäller norra delarna av Europa, Asien och Nordamerika. Andra områden sjunker. 
- 
-=== Mätproblem === 
- 
-Tillgången till data är begränsad speciellt före 1990. Det gäller speciellt i Antarktiska oceanen. Det har varit fel i mätsystemet eXpendable BathyThermograph. Det nya mätsystemet Argo kom i full drift först 2007 och har haft mätfel. (([[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_drives_longer.html|Data issues, Longer term, CSIRO]])) 
- 
-Sedan 1992 mäts havsnivån med hjälp av satelliter TOPEX/​Poseidon(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​TOPEX/​Poseidon|TOPEX,​ Wikipedia]])),​ Jason-1 och Jason-2(([[http://​www.cnes.fr/​web/​CNES-en/​1441-jason.php|Jason,​ CNES]])) genom satellitaltimetri.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Satellitaltimetri|Satellitaltimetri,​ Wikipedia]])) Uppgifterna från satelliterna kombineras med uppgifter om tidvatten.(([[http://​sealevel.colorado.edu/​|Global Mean Sea Level, ​ 
-CU Sea Level Research Group University of Colorado]])) ​ 
- 
-Enligt Jason-1 steg havsnivån med i snitt 2,28 mm, men enligt Envisat(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Envisat#​RA-2|Envisat,​ Wikipedia]])) 0,57 mm. Avision anger stigningen till 3,19 mm/år med en felmarginal på 0,6 mm/​år.(([[http://​www.aviso.oceanobs.com/​en/​news/​ocean-indicators/​mean-sea-level/​|Mean Sea Level rise, Aviso - 12-12-02]])) Mätresultatet påverkas av val av "orbit model" som simulerar inverkan av gravitationen,​ luftmotstånd,​ soltryck, mm. (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Orbit_model|Orbit model, Wikipedia]])) 
- 
-NASA är mycket kritiskt till möjligheterna att mäta havsnivån med befintlig utrustning. ​ 
-<WRAP indent>"​Current and future satellites will have ever increasing measurement capability and should lead to increasingly sophisticated models to explain what is happening, yet the ability to maintain the necessary reference frame even at its present level of accuracy and stability is in severe jeopardy due to the deteriorating condition of the ground networks. The core NASA elements have declined in numbers, distribution,​ and relative quality from their heyday in the 1980s. Decades - old subsystems and components are no longer available for these legacy systems, and new more modern technology has not yet been deployed to meet the more stringent measurement accuracy and the number of satellite missions to be supported."​(([[http://​space-geodesy.gsfc.nasa.gov/​reports/​SGP_GGOS.pdf|NASA’s 
-Next Generation Space Geodesy Project, sid 2, NASA]]))</​WRAP>​ 
- 
-Det finns en återkommande förändring av havsnivån med periodiciteten 60 år.(([[http://​sealevel.colorado.edu/​content/​there-60-year-oscillation-global-mean-sea-level|Is there a 60-year oscillation in global mean sea level?, University of Colorado]])) 
- 
-==== Sverige ==== 
- 
-[{{ ::​mean_sea_level_stockholm.jpg?​500|Havsnivån sjunker med 3,81 mm/år +/- 0,32 mm/​år.}}]Havsnivån runt Sverige präglas av landhöjningen efter istiden. Det betyder att havet sjunker vid större delen av kusterna. (([[http://​tidesandcurrents.noaa.gov/​sltrends/​sltrends_global_station.shtml?​stnid=050-141|Havsnivå Stockholm, Tides and Currets, NOAA]])) 
- 
-Skåne sjunker dock med 0,5 mm/​år.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Postglacial_landh%C3%B6jning|Postglacial landhöjning,​ Wikipedia]])) Vid Klagsnamn, strax söder om Malmö förefaller havsnivån ha stigit med ca 0,64 mm/år sedan 1930 (([[http://​tidesandcurrents.noaa.gov/​sltrends/​sltrends_global_station.shtml?​stnid=050-051|Mean Sea Level Trend, Klagshamn, Sweden, Tides and Currets, NOAA]])), med det beror nästan helt på Skånes landsänkning.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Postglacial_landh%C3%B6jning|Postglacial landhöjning,​ Wikipedia]])) 
-<​html><​hr></​html>​ 
-[{{ ::​havsniva_sverige_1886-2012.png?​400|Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust (cm), korrigerat för landhöjningen,​ sedan 1886. Där landhöjningen är liten kring våra kuster har havet alltså stigit ungefär 20 cm. (SMHI, http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​oceanografi/​havsvattenstand-1.3090)}}] //​Kommentar:​ Det är en påtaglig skillnad mellan uppgifterna från NOAA och SMHI. // 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
-==== Korallöarna ==== 
- 
-Paul Kench, professor i kustvetenskap berättade i SVT Rapport att 70% av de korallöar han undersökt i Stilla havet är lika stora eller större än för 30 år sedan. Det är inte alls så att de håller på att sjunka.(([[http://​www.svtplay.se/​video/​5055472/​rapport/​rapport-06-12-19-30|SVT Rapport]])) 
- 
-  * [[https://​www.newscientist.com/​article/​dn27639-small-atoll-islands-may-grow-not-sink-as-sea-levels-rise/​|Small atoll islands may grow, not sink, as sea levels rise, New Scientist (2015-06-02)]] 
-  * [[https://​www.google.se/​search?​q=Paul+Kench&​oq=Paul+Kench&​aqs=chrome..69i57j0l5.1671j0j7&​sourceid=chrome&​es_sm=122&​ie=UTF-8|Paul Kench (Googling)]] 
-<​html><​hr></​html>​ 
-==== IPCC ==== 
-[{{ ::​havsnivan_maett_med_och_utan_satellit.jpg?​400|Havsnivåns höjning med per satellit (rött) och observationer (organge)}}]Havsnivåns höjning beror primärt på att varmare vatten tar mer utrymme och på vatten från glaciärer. Uppbyggnad av fördämningar och minskad mängd grundvatten bidrar också. Vattennivå är olika på grund av strömmar, men också på att vissa landområden stiger under det att andra sjunker.((TS-12,​AR5,​ IPCC)) 
- 
-Den globala havsnivån har stigit med 170-210 mm mellan 1901-2010. Under perioderna 1930-1950 och 1993-2010 ökade havsnivån med 2,8-3,6 mm/år. Diagramet visar en nivåhöjning med ca 55 mm från 1994-2010, dvs under 16 år en höjning med 3,4 mm/år. ((TS-12,​AR5,​ IPCC)) 
- 
-Av höjningen svarar uppvärmningen för 0,5-1,1 mm/år under perioden 1971–2010. Glaciärer svarade för 0,25-1 mm/år. Isen på Grönland och Antarktis har smält, men IPCC anger inte hastigheten. ((TS-13,​AR5,​ IPCC)) 
- 
-==== Mätmetoder ==== 
-[{{ ::​satellitmaetning_av_havsnivan.gif?​300|Havsnivåns höjd är skillnaden mellan satellitens höjd relativt till mätpunkten på land (S) och höjdmätaren (R), dvs S-R.}}]Sedan 1995 mäter satelliterna ​ havsnivån från 800-1330 km höjd med radar som sänder 2000 pulser per sekund. Avståndet till havet är pulsekots tid gånger ljusets hastighet. Avståndet till havet kallibraras med en känd punkt på land. Mätnoggranheten är 3 cm. 
- 
-Pulserna kan fördröjas och därmed bli fel, t.ex. på grund av stort antal elektroner på höjden 400 km, torr luft och vattenånga. Sådana fel kan överstiga ​ 2 meter. Det kräver att man identifierar störningarna och beräknar deras inverkan så att felet inte överstiger toleransen 3 cm. 
-(([[http://​www.cnes.fr/​web/​CNES-en/​1090-altimetry-theory.php|Altimetry theory, CNES, Fr]])) 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
- 
-==== Frågor ==== 
-  * Varför sjönk havsnivån så markant mellan 1960 och 1970? 
-  * Varför sjönk havsnivån 2010? Kan verkligen 7mm av hela havsytan lagras i Lake Eyre. Det handlar ju om en gigantisk vattenvolym?​ 
-  * Varför steg den sedan snabbt från 2011-2012? 
-  * Enligt GFZ (http://​www.gfz-potsdam.de/​) är tydligen så att det har gjorts skiften av "orbit models"​ som påverkat den redovisade havsnivån. Stämmer det? Hur mycket? 
-  * Det finns cykler på 60(([[http://​sealevel.colorado.edu/​content/​there-60-year-oscillation-global-mean-sea-level| ​ Is there a 60-year oscillation in global mean sea level?]])), 120, 180 och 365 dagar som har betydelse för havsnivån. Kan svängningarna bero på att sådana cykler sammanfaller?​ 
-  * En "orbit model" verkar vara mycket komplicerad,​ då den bl.a. ska ta hänsyn till inverkan av tyngdkraften,​ gravitationen,​ luftmotstånd,​ soltryck, mm.([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Orbit_model|Orbit model, Wikipedia]]). Hur mycket osäkerhet ligger i dessa beräkningar?​ 
-==== Källor ==== 
-  * [[http://​www.cnes.fr|CNES]] Jason 1 and 2  
-  * [[http://​sealevel.colorado.edu/​content/​tide-gauge-sea-level| 
-CU Sea Level Research Group, University of Colorado]] ​ 
-  * [[http://​www.realclimate.org/​index.php/​archives/​2013/​11/​sea-level-rise-what-the-experts-expect/​|Sea-level rise: What the experts expect, RealClimate]] 
-  * [[http://​sealevel.colorado.edu/​content/​what-glacial-isostatic-adjustment-gia-and-why-do-you-correct-it|What is glacial isostatic adjustment (GIA), and why do you correct for it? University of Colorado]] 
-  * [[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​index.html|Global Mean Sea Level (GMSL) 1880 to 2012, , CSIRO, SMAR]] 
-  * [[http://​www.cmar.csiro.au/​sealevel/​sl_hist_intro.html|Sea level history - last 140 000 years, CSIRO, SMAR]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sea_level|Sea Level]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Current_sea_level_rise|Current sea level rise]] 
-  * [[http://​grace.jpl.nasa.gov/​data/​pgr/​|POST GLACIAL REBOUND DISCUSSION, Grace Tellus]] 
-===== Havens värme ===== 
- 
-Temperaturen i de ytliga havslagren varierar starkt på olika breddgrader. I tropiska vatten ligger temperaturen i ytlagren vid 27-28 °C medan vattnet nära polerna håller sig nära fryspunkten sommar som vinter. I djuphavet är dock variationerna små. Under 1 000 meter är temperaturen omkring 4°C men i polartrakterna ligger bottentemperaturen mycket nära fryspunkten. 
- 
-Det var först omkring 1971 som mätningarna av den globala temperaturen var tillräckliga omfattande för att någorlunda bedöma den temperaturen i de övre vattenlagren. I och med Argo-systemet(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Argo_%28oceanography%29|Argo (oceanography)]]))(([[http://​www.argo.net/​index_flash.html|Argo.net]])) 2005 blev det möjligt att mäta temperaturen för enskilt år. Argo har dock för lite data för att kunna identifirera globala förändringar.(([[http://​www.argo.ucsd.edu/​global_change_analysis.html|How well is Argo able to observe global ocean changes?​]])) 
- 
-{{ :​manatlig_yttemp_hav_ncdc_79-13.jpg?​500|}}Diagrammet visar havsytans globala genomsnittstemperatur publicerat av NCDC.(([[http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​Sea%20surface%20temperatures|Sea surface temperature,​ Climate4you]])) 
- 
-Haven ackumulerar värme från solen. Ökad värmemängd leder till en förhöjd vattennivå genom termisk expansion. Haven har ackumulerat 90% av den globala uppvärmningen 1971-2010.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|IPCC AR5 WG1 (2013)]]))(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ocean_heat_content|Ocean heat content]])) Under perioden 1971-2010 uppskattar en forskargrupp i Nature Geoscience att hela 94 % av det totala värmeupptaget skett i haven, 3 % i kontinenterna (marken), 2 % i isarna och 1 % i atmosfären.(([[http://​www.smhi.se/​forskning/​ny-forskning-tonar-ner-klimatkansligheten-1.30642|Ny forskning tonar ner klimatkänsligheten,​ SMHI]])) En annan källa säger att haven ackumulerar 80% av den totala uppvärmningen.(([[http://​www.argo.ucsd.edu/​global_change_analysis.html|Ocean temperature and heat content, Argo]])) Argo-systemets bojer kan visas med Google Earth.(([[http://​argo.jcommops.org/​argo.kml|Argo,​ Google Earth]])) 
- 
-Havets temperatur ökar med 0,05°C per decennium på djupet 1000 meter. På 2000 meters djup sker ingen förändring.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf|AR5,​ figur 3.3:​a]])) ​ 
- 
-{{ ::​upper_ocean_heat_content_anomaly.jpg|500}}Diagrammet visar utvecklingen havens värmeinnehåll. De vertikala linjerna visar när täckningen var 50%. De tre olika kurvorna baseras på 3 olika uppskattning av av regioner som mäts och inte mäts. Kurvorna visas en ökning 1995 till 2003 och att de därefter planar ut. Det är mest påtagligt vid mätningen av hela skiktet 0-1800 meter, dock finns dessa mätresultet endast från 2005.  
- 
-(([[http://​www.pmel.noaa.gov/​people/​gjohnson/​OHCA_1950_2011_final.pdf|Estimating global ocean heat content changes in 1the upper 1800 m since 1950 and the influence of2climatology choice 
-(Estimating global ocean heat content changes in the upper 1800 m since 1950 and the influence of climatology choice, John M. Lyman, Joint Institute for Marine and Atmospheric Research, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, and NOAA/​Pacific Marine Environmental Laboratory, Seattle, Washington, Gregory C. Johnson, NOAA/​Pacific Marine Environmental Laboratory, Seattle, Washington 2013-11-15)]] )) (([[http://​judithcurry.com/​2014/​01/​21/​ocean-heat-content-uncertainties/​|Ocean heat content uncertainties,​ ClimateEtc (2014-01-12)]] )) 
-<​html><​hr></​html>​ 
-==== AR5 ==== 
- 
-Havens temperatur varierar starkt med säsonger och år för år beroende på strömmar och värmeutbytet med atmosfären. Det var först 1971 som det fanns mätresultat som gav en ungefärlig bild av värmeinnehållet i de överste lagren av havet. Argosystemet fick global omfattning först 2005 och mätserierna är inte tillräckligt långa för att det ska gå att se globala förändringar.(([[http://​www.argo.ucsd.edu/​global_change_analysis.html|How well is Argo able to observe global ocean changes?, ARGO]])). 
- 
-Sedan 1971 har de översta 75 metrarna uppvärmts med 0,09-0.13 grader per decennium. Värmeökningen på 200 meters djup bedöms vara 0,04 grader per decennium och på 500 meters djup 0,02 grader. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter03_FINAL.pdf|Is the Ocean Warming?, AR5 WG1, sida 266]])) 
- 
- 
-==== Kommmentar ==== 
- 
-//Det är svårt att få en något så när entydig bild av uppvärmningen av djuphavet från 700 - 2000 meter. Under 2000 meter sker tydligen inga förändringar.//​ 
- 
-//​Temperaturdata insamlas av [[http://​www.nodc.noaa.gov|NODC]] (NOAA Satellite and Information Service) från ett stort antal organisationer. Tyvärr har jag inte hittat någon förteckning över eller närmare beskrivning av dessa organisationer. Det framgår inte heller hur data mäts och vilken kvalitetskontroll de genomgår.//​ 
-Källor 
-  * [[http://​www.realclimate.org/​index.php/​archives/​2013/​09/​what-ocean-heating-reveals-about-global-warming/​|What ocean heating reveals about global warming]] 
-  * [[http://​www.metoffice.gov.uk/​media/​pdf/​q/​0/​Paper2_recent_pause_in_global_warming.PDF|The recent pause in global warming (2): What are the potential causes?​]] ​ 
-  * [[http://​wattsupwiththat.com/​2013/​07/​04/​rough-estimate-of-the-annual-changes-in-ocean-temperatures-from-700-to-2000-meters-based-on-nodc-data/​|Rough Estimate of the Annual Changes in Ocean Temperatures from 700 to 2000 Meters Based on NODC Data]] 
-===== Havs surhet ===== 
- 
-Haven absorberar ungefär 1/3 av den CO<​sub>​2</​sub>​ som utsläppts i [[atmosfaeren|atmosfären]] genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven försuras. (([[http://​www.smhi.se/​forskning/​havens-ph-varde-sjunker-1.27494|Havens pH-värde sjunker, SMHI]]))(([[http://​www.tellus.science.gu.se/​fokus_arktis/​klimatet_i_arktis/​samspelet_inom_klimatsystemet/​hav_atmosfar/​havens_forsurning/​|Havens försurning]])) 
- 
-Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​F%C3%B6rsurning| Försurning,​ Wikipedia]])) Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1. (([[http://​www.ocean-acidification.net/​FAQacidity.html|What is ocean acidification?​ What is causing it?​]])) ​ 
- 
-I vattnet omvandlas koldioxiden till kolsyra som gör haven surare, och det påverkar livsvillkoren för många djurarter. Skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton kan få svårt att underhålla och bevara skal och skelett.(([[http://​www.dn.se/​nyheter/​vetenskap/​surare-hav-hotar-hela-ekosystem/​|Sam Dupont, marinbiolog vid Göteborgs universitet,​ DN 2013-10-13]])) 
- 
-Forskarna vet ännu inte vilka marina organismer som kommer att överleva eller vilka som kommer att gå under i ett surare hav. Det behövs fler experiment i verklighetstrogna miljöer för att bättre kunna förstå följderna av havsförsurningen,​ skriver forskaren [[http://​www.bioenv.gu.se/​personal/​Sam_Dupont/​|Sam Dupont]] vid Göteborgs universitet och [[http://​www.awi.de/​People/​show?​hpoertne|Hans Pörtner]](([[http://​scholar.google.com/​citations?​user=r6SaxmsAAAAJ&​hl=sv&​oi=sra | Hans Pörtner, Professor Integrative Animal Ecophysiology]])),​ i [[http://​www.nature.com/​nature/​index.html|Nature]]. Under de senaste åren har det upptäckts att vissa organismer kan klara av att leva under mer sura förhållanden,​ inklusive skaldjur som musslor och vissa typer av växtplankton och fisk. (([[http://​www.science.gu.se/​aktuellt/​nyheter/​Nyheter+Detalj/​-viktigt-forsta-hela-ekosystem-vid-havsforsurning-.cid1176077|Viktigt förstå hela ekosystem vid havsförsurning]])) 
- 
-==== Källor ==== 
-  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​05/​12/​om-ph-haven/​|Karbonater,​ koldioxid och havens pH]] 
- 
- 
-==== Koldioxidutbytet hav och atmosfär ==== 
- 
-{{ ::​ocean_carbon_uptake.jpg?​400|}} Utbytet av koldioxid mellan luften och havet styrs primärt av skillnaden i gasens koncentration och hur snabbt en gasmolekyl kan flytta sig mellan luften och havet. Det tar ca ett år för att utjämna koldioxid ytvattnet med luften, varför det inte är ovanligt att se stor skillnad i koncentrationen.(([[http://​pmel.noaa.gov/​co2/​story/​Ocean+Carbon+Uptake|Ocean Carbon Uptake, PMEL, NOAA]])) 
-<​html><​hr></​html>​ 
- 
- 
-===== Havsströmmar ===== 
-{{ ::​havsstroemmar.gif?​direct&​600|}}En havsström är en mer eller mindre regelbunden rörelse av havsvatten i någon av jordens hav eller oceaner. Havsströmmar kan vara tusentals kilometer långa och har mycket stor betydelse för klimatet och ekosystemen. Till exempel gör Golfströmmen att klimatet är betydligt varmare i nordvästra Europa liksom Californiaströmmen gör klimatet på Hawaii betydligt svalare jämfört med andra regioner på motsvarande breddgrader. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Havsstr%C3%B6m|Havsström,​ Wikipedia]])) 
- 
-Strömmar styrs av tyngdkraften,​ vind och förändringar i temperaturen. När vatten värms expanderar det och blir lättare. Varmt vatten avdunstar ökar salthalten och vattnet blir tyngre. Det gör att kallare vatten kommer till ytan och värms. Jorden rotation påverkar riktningen på strömmar. Denna sk Coriolis-kraft gör att strömmar rör sig medsols i den norra hemisfären och motsols i den södra hemisfären. (([[http://​www.aquatic.uoguelph.ca/​oceans/​ArticOceanWeb/​Currents/​frontpagecur.htm|Currents,​ Canadas AquaticEnvironments]])) 
- 
-Aktuella strömmar i Atlanten med Google Earth(([[http://​www.noc.soton.ac.uk/​o4s/​euroargo/​kml/​currents.kml|Ocean Currents and Sea Surface Temperature]])) 
-==== Golfströmmen ==== 
-  
-Golfströmmen (eng Gulf Stream) är en havsström i nordvästra Atlanten. Den sträcker sig från Mexikanska golfen via Floridasundet norrut ut i Sargassohavet. Mellan Newfoundland och Iberiska halvön, vid omkring 30°W, 40°N, delar sig Golfströmmen i två grenar: Nordatlantiska driften (strömmen) som sträcker sig till Nordeuropa och Kanarieströmmen som böjer av söderut till Västafrika. 
- 
-Golfströmmen har avgörande betydelse för det varma klimatet längs med hela den nordamerikanska östkusten och i Västeuropa. I januari är till exempel temperaturskillnaden mellan norska kusten och det kanadensiska inlandet som ligger på samma breddgrad i genomsnitt 30°C. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Golfstr%C3%B6mmen|Gulf strömmen, Wikipedia]])) 
- 
-==== Nordatlantiska driften ==== 
- 
-Nordatlantiska driften eller Nordatlantiska strömmen (eng North Atlantic Current) är en mäktig och varm havsström som utgör Golfströmmens nordostliga fortsättning. Utanför Irland delar sig strömmen i två delar: Kanarieströmmen som böjer av söderut och en huvudgren som fortsätter norrut längs med Västeuropas kuster. Den nordliga grenen delar sig i bland annat Irmingerströmmen och Norska strömmen och har betydelse för det varma klimatet i Nordeuropa. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Nordatlantiska_driften|Nordatlantiska driften, Wikipedia]])) 
- 
-==== PDO - Pacific decadal oscillation ==== 
-[{{ ::​pacific_decadal_oscillation.jpg?​500|Typisk temperatur på havsytan under vintern (färgerna),​ Lufttrycket vid havsytan (svarta linjer) och vindar på havsytan (pilar) vid positiv respektive negativ fas. http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​PDO%20-%20Pacific%20Decadal%20Oscillation}}]PDO är återkommande förändringar av Stilla havets klimat. PDO kännetecknas av antingen varmt eller kallt ytvatten norr om 20:e breddgraden. Under en varm period ("​positiv"​) blir västra Stilla havet kallt och östra blir varmt. Under en kall period ("​negativ"​) gäller det omvända. Faserna skiftar ungefär var 20-30 år.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pacific_decadal_oscillation|Pacific decadal oscillation,​ Wikipedia]])) PDO är fn i den kalla fasen.(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​2013/​aug/​28/​cooling-pacific-dampened-global-warming|Cooling Pacific has dampened global warming, research shows]])) 
- 
-PDO indexet har kunnat registreras ända från 993. Tidigare skedde skiften mellan varm och kall fas var 50-70 år, men under medeltiden (993-1300) var det en kall fas. Under senare år har skiften ägt rum 1924/​1925,​1945/​1946 and 1976/1977. (([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pacific_decadal_oscillation#​Reconstructions_and_regime_shifts|Reconstructions and regime shifts, PDO-Pacific decadal oscillation,​ Wkipedia]])) 
- 
-PDO har en imverkan på klimatet av samma slag och samma styrka som El nino. PDOs effekt i klimatet påverkas i sin tur av AMO. Positiv PDO och AMO ger torka i USA. Negativ PDO(AMO ger torka i sydvästra USA och den asiatiska monsunen ger mer regn och lägre sommartemperatur. (([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pacific_decadal_oscillation#​Impacts|Impacts,​ PDO-Pacific decadal oscillation,​ Wkipedia]])) 
- 
-En hypotes är att PDO orsakas av en kombination år cykliska förlopp med bl.a. ENSO, atmosfärisk påverkan och förändringar av norra Stilla havets cirkulation samt förändringar i yttemperaturen.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pacific_decadal_oscillation|PDO-Pacific decadal oscillation,​ Wkipedia]])) 
- 
-PDO-fenomenet upptäcktes först upptäcktes 1996. 
-(([[https://​sealevel.jpl.nasa.gov/​science/​elninopdo/​pdo/​|Pacific Decadal Oscillation (PDO), Jet Propulsion Laboratory]])) 
- 
-=== Källor === 
-  * [[http://​www.ncdc.noaa.gov/​teleconnections/​pdo.php|Pacific Decadal Oscillation (PDO), NOAA]] 
-  * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​2013/​aug/​28/​cooling-pacific-dampened-global-warming|Cooling Pacific has dampened global warming, research shows]] 
-  * [[http://​www.nature.com/​nature/​journal/​v501/​n7467/​full/​nature12534.html|Recent global-warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling, Nature]] 
-  * [[http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​PDO%20-%20Pacific%20Decadal%20Oscillation|PDO - Pacific Decadal Oscillation,​ Climate4you]] 
-  * [[http://​jisao.washington.edu/​home|Joint Institute for the Study of the Atmosphere and Ocean  NOAA | NOAA Cooperative Institutes]] 
-  * [[http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​PDO%20-%20Pacific%20Decadal%20Oscillation|PDO - Pacific Decadal Oscillation]] 
-  * [[http://​www.ncdc.noaa.gov/​teleconnections/​pdo/​|Pacific Decadal Oscillation (PDO)]] 
- 
-==== AMO - Atlantic multidecadal oscillation ==== 
- 
-[{{ ::​amo.jpg?​500|Annual Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) index sedan 1856. Den tunna linjen är 3 månaders genomsnitt och den tjocka linjen är rullande 11 års genomsnitt. Datakällor:​ <​html><​a href="​http://​www.esrl.noaa.gov/​psd/​data/​timeseries/​AMO/">​Earth System Research Laboratory at NOAA</​a>, ​ 
-<a href="​http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm#​AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) Ind">​AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) Index, climate4you</​a></​html>​}}]Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) är en serie av långsamma temperaturändringar i en havsströms i Nordatlanten. Kalla och varma faser kan vara i 20-40 år och ha en skillnad på 1°F mellan max- och minvärde. Dessa ändringar är naturliga och har återkommit minst i 1000 år.(([[http://​www.aoml.noaa.gov/​phod/​amo_faq.php|Frequently Asked Questions About the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), NOAA]])) 
- 
-AMO är korrelerat till luftens temperatur och nederbörd på norra halvklotet, speciellt sommarklimatet i Nordamerika och Europa. I Brasilien och Sahara regnar det mer. Det blir vanligare med torkor i Nordamerika. 
- 
-Källor: 
-  * [[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Atlantic_multidecadal_oscillation&​oldid=707986196|Atlantic multidecadal oscillation,​ Wikipedia]] 
-  * [[http://​www.aoml.noaa.gov/​phod/​amo_faq.php|Frequently Asked Questions About the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), NOAA]] 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Interdecadal Pacific oscillation (IPO) ====  
-IPO visar liknande inverkan på havstemperaturen som PDO med har en cykel på 15-30 år och påverkar både norra och södra Stilla havet. (([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Climatology#​Interdecadal_Pacific_oscillation_.28IPO.29/​|Interdecadal Pacific oscillation (IPO), Wikipedia]])) 
-==== El Niño ==== 
-El Niño är ett band av ovanligt varmt hav som återkommande utvecklas vid Sydamerikas västa kusten och kan orsaka klimatförändringar över hela Stilla havet. Den accepterade definitionen är en uppvärmning med minst 0,5°C i genomsnitt över östra och central Stilla havet.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o|El Niño]])) Ett annat namn är ENSO, ’El Niño – sydlig oscillation. 
- 
-El Niño uppträder oftast vart fjärde till sjunde år strax efter jul och kan hålla i sig runt 12 till 17 månader men ibland längre eller kortare beroende på styrkan. De senaste 15 åren har intervallen dock blivit kortare. 
- 
-El Niño är ett av de kraftfullaste naturfenomen som existerar och påverkar stora delar av världen. Under El Ninõ-perioder stiger också jordens medeltemperatur. I Europa finns mindre klara samband. Det finns emellertid flera indicier som tyder på att El Niño påverkar lågtrycksaktiviteten på Atlanten (norra oscillationen) vilket ger ovanligt milda vintrar under El Niño-år, vilket också ökar risken för svåra stormar.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o|El Niño, Wikipedia]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o-Southern_Oscillation|El Niño, Wikipedia]])) ​ 
- 
-Vid frånvaro av El Niño blåser vindar vid ekvatorn mot väst. Kallt vatten väller upp längs Sydamerikas kust. I en El Niño-period är det varmt vatten vid Sydamerikas kust. Frånvaron av kallt uppvällande ökar värmen.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o|El Ninõ]])) 
- 
-Det är oklart om det ökande antalet ENSO-perioder har någon koppling till en global uppvärmning.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o#​ENSO_and_global_warming|ENSO and global warming, Wikipedia]])) 
- 
-=== Källor === 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​El_Ni%C3%B1o|El Niño]] 
-  * [[http://​www.elnino.noaa.gov/​|NOAA'​s El Niño Page]] 
-  * [[http://​www.elnino.noaa.gov/​document.html#​research|NOAA'​s Role in El Niño Research, Monitoring and Prediction]] ​ 
- 
-==== La Niña ==== 
- 
-Fenomenet La Niña efterföljer vanligtvis El Niño och är en förstärkning av normalförhållandena. Fenomenet uppstår när vindarna från Stilla havet mot Australien blåser starkare och mer ihållande än vanligt. Mer vatten förs mot Australiens kust, vartefter en kraftig molnbildning skapas. Konsekvensen blir att australiska kontinenten samt Sydostasien och Oceanien får betydligt mer nederbörd än vanligt medan delar av Sydamerika får torka. Temperaturen på vissa ställen ändras med runt en halv grad i medeltemperatur. 
- 
-Fenomenet kvarstår oftast bara runt ett halvår, men perioder upp mot två år har uppmätts. 
-<​html>​ 
-<hr> 
-</​html>​ 
-===== Koraller ===== 
- 
-[{{ ::​korall.jpg?​300|Dendrogyra cylindricus. A Pillar coral at the Florida Keys National Marine Sanctuary.}}]Koraller kan vara känsliga för miljöförändringar,​ och är därför ofta skyddade av miljölagar. Ett korallrev kan bli övervuxet av alger om det är för mycket näringsämnen i vattnet. Koraller kan också dö av temperaturförändringar på bara ett par grader, eller om saliniteten i vattnet sjunker eller kraftigt ökar. Som ett tidigt symptom på miljöförändringar släpper korallen ut sina zooxanthellae. Utan dessa är korallen färglös, och det vita skelettet av kalciumkarbonat skiner igenom. Detta fenomen kallas för korallblekning (engelska coral bleaching). 
- 
-En kombination av temperaturförändringar och miljöutsläpp har lett till förstörelsen av många korallrev runt om i världen. Detta gör att studier av koraller idag är ett viktigt fält inom forskningen om jordens klimat. Klimatförändringar som El Niño kan skapa temperaturförändringar som dödar koraller.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Koralldjur&​amp;​oldid=31190170|Koralldjur,​ Wikipedia (2015-11-22)]])) 
- 
-==== Skadade koraller kan bli friska ==== 
- 
-Isolated coral reefs can recover from catastrophic damage as effectively as those with nearby undisturbed neighbours, a long-term study by marine biologists from the Australian Institute of Marine Science (AIMS) and the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) has shown. 
- 
-Scott Reef, a remote coral system in the Indian Ocean, has largely recovered from a catastrophic mass bleaching event in 1998, according to the study published in Science today. 
- 
-The study challenges conventional wisdom that suggested isolated reefs were more vulnerable to disturbance,​ because they were thought to depend on recolonisation from other reefs. Instead, the scientists found that the isolation of reefs allowed surviving corals to rapidly grow and propagate in the absence of human interference. 
- 
-Australia'​s largest oceanic reef system, Scott Reef, is relatively isolated, sitting out in the Indian Ocean some 250 km from the remote coastline of north Western Australia (WA). Prospects for the reef looked gloomy when in 1998 it suffered catastrophic mass bleaching, losing around 80% of its coral cover. The study shows that it took just 12 years to recover. (([[http://​www.sciencedaily.com/​releases/​2013/​04/​130405094523.htm|ARC Centre of Excellence in Coral Reef Studies. "​Remote coral reefs can be tougher than they look: Western Australia’s Scott Reef has recovered from mass bleaching."​ ScienceDaily. www.sciencedaily.com/​releases/​2013/​04/​130405094523.htm (accessed December 6, 2015)]])) 
- 
-=== Fler artiklar ===  
-  * [[http://​www.gbrmpa.gov.au/​media-room/​latest-news/​corporate/​2015/​early-signs-of-coral-recovery-after-cyclone-yasi|Early signs of coral recovery after cyclone Yasi, Media Room, Great Barrier Reef Marine Park Authority, Australien Government]] 
-  * [[http://​journals.plos.org/​plosone/​article?​id=10.1371/​journal.pone.0121272|Early signs of coral recovery after cyclone Yasi, Plos One]] 
-  * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Resilience_of_coral_reefs|Resilience of coral reefs, Wikipedia]] 
-  * [[http://​www.livescience.com/​28440-coral-reefs-can-regenerate.html|Isolated Coral Reefs Can Heal Themselves]] 
-  * [[http://​ocean.si.edu/​ocean-news/​naturally-resilient|Naturally Resilient Coral Reefs Can Recover From Disasters. How Can We Save Them From Us?]] 
- 
-<​html>​ 
-<hr> 
-</​html>​ 
-//Har du frågor om hav och klimatet? Ställ dem till Klimatfakta:​ <​hibratt@gmail.com>​.//​ 
- 
-===== Källor ===== 
- 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf|AR5 Observations:​ Ocean]] ​ 
-  * [[http://​www.argo.ucsd.edu|Argo]] 
-  * [[http://​www.climate4you.com/​SeaTemperatures.htm|Climate4you,​ Oceans]]  ​ 
-  * [[http://​sealevel.colorado.edu/​|CU Sea Level Research Group, Colorado Center for Astrodynamics Research at the University of Colorado at Boulder]] 
-  * [[http://​www.ncdc.noaa.gov/​cmb-faq/​anomalies.php#​anomalies|Global Surface Temperature Anomalies, National Climatic Data Center]] 
-  * [[http://​met.no/​Hav_og_is|Hav och is, Meterologisk institut, Norge]] 
-  * [[http://​www.havet.nu/​ | Havet nu]] 
-  * [[http://​www.bioenv.gu.se/?​languageId=100000&​contentId=-1&​disableRedirect=true&​returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.bioenv.gu.se%2Fenglish%2F | Institutionen för biologi och miljövetenskap]] 
-  * [[http://​www.metoffice.gov.uk/​hadobs/​index.html|Met Office Hadley Centre observations datasets]] ​ 
-  * [[http://​www.nodc.noaa.gov/​|National Oceanographic Data Center NODC]] 
-  * [[http://​www.ocean-acidification.net/​|Ocean Acidification]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sea_level | Sea Level, Wikipedia]] 
-  * [[http://​www.cru.uea.ac.uk/​documents/​421974/​1295957/​Info+sheet+%2310.pdf/​30611b7b-888d-45cb-bee3-1575b14e2e70|Sea level rise,  Climatic Research Unit, University of East Anglia 
-]] 
-  * [[http://​sealevel.colorado.edu/​content/​tide-gauge-sea-level|Tide Gauge Sea Level, CU Sea Level Research Group University of Colorado (2011-05-17)]] 
-  * [[http://​tidesandcurrents.noaa.gov/​sltrends/​sltrends.shtml|Tide & Currents, NOAA]] 
-  * [[http://​www.gfz-potsdam.de|Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ]] 
- 
-//Har du tips på bra källor? Sänd dem till Klimatfakta:​ <​hibratt@gmail.com>​.//​ 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=hav"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
- 
- 
- 
- 
  
hav.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)