User Tools

Site Tools


ipcc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ipcc [2015/12/05 11:06]
hib [Projektioner i AR5]
ipcc [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== IPCC Internationell Panel on Climate Change ====== 
  
-{{ ::​ipcc.jpg?​250|}}FN:​s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, - IPCC)(([[http://​www.ipcc.ch/​|ipcc,​ch]])) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen,​ WMO(([[http://​www.wmo.int/​pages/​index_en.html | Världsmeteorologiska organisationen (WMO)]])) och FN:s miljöorgan UNEP (([[http://​www.unep.org/​|UNEP]])),​ för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. 
- 
-IPCC ska analysera - på ett uttömmande,​ objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga,​ tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​IPCC|IPCC,​ Wikipedia]])) 
- 
-//Det finns stark kritik mot IPCC. Min uppfattning är att det är nödvändigt med en återkommande sammanställning av forskningen inom klimatområdet,​ som kan ligga till grund för diskussion och beslut om samhällsförändringar som klimatförändring kan medföra. Avgränsningen av IPCCs arbete till mänsklig påverkan är olycklig. Givetvis måste ändringar ske även om klimatet ändras av andra orsaker än mänsklig aktivitet. /red// 
- 
-===== Organisation ===== 
- 
-IPCC är en av ett väldigt stort antal organisationer inom FN som arbetar med klimatet. Se vidare [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=klimatorganisationer#​foerenta_nationerna|Klimatorganisationer,​ FN]] 
-<​HTML><​HR></​HTML>​ 
- 
-===== IPCC Assessment Report (AR5) ===== 
-Arbetet med IPCC femte Assessment Report (AR5) pågår. Rapporter från IPCCs arbetsgrupper (WG) och en syntesrapport (SYR) kommer att färdigställas under 2013/​2014: ​ 
- 
-  * WG I: The Physical Science Basis 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden 
-  * WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability 25-29 March 2014, Yokohama, Japan 
-  * WG III: Mitigation of Climate Change 7-11 April 2014, Berlin, Germany (tbc) 
-  * AR5 Synthesis Report (SYR) 27-31 October 2014, Copenhagen, Denmark 
- 
-Den senaste Assessment Report (AR4) utkom 2007.  
- 
-==== WG I: The Physical Science Basis ==== 
- 
-Rapporten från WG1 fastställdes 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden 
- 
-IPCC har publicerat två dokument inom ramen för AR5. 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|Summery for Policymakers]]. Detta dokument är ett "final draft"​. Det finns numera även ett dokument med fel i rapportutkastet.(([[http://​www.climate2013.org/​images/​uploads/​WGI_AR5_SPM_errata_20131111.pdf|Summary for Policymakers (SPM;​version 11 November 2013), IPCC]])) 
-  * [[http://​www.ipcc.ch/​report/​ar5/​wg1/​|Report]]. Detta dokument är också ett "final draft" och har påskriften"​Do Not Cite, Quote or Distribute"​. Påskriften är ointressant då IPCC genom att göra den allmänt tillgänglig och inte ingripigt mot överträdelser visar att den inte behöver följas. Begränsningen ligger inte heller i linje med IPCCs COMMUNICATIONS STRATEGY(([[http://​www.ipcc.ch/​meetings/​session33/​ipcc_p33_decisions_taken_comm_strategy.pdf|IPCC Communications strategy]])) framgår det att The Panel’s communications approach and activities should, at all times, be consistent with the IPCC overarching principles of objectivity,​ openness and transparency./​Red. Hela rapporten har 2216 sidor, men kapitlen kan laddas ned var för sig.  
- 
-AR5-Rapporten består bl.a. av följande kapitel: 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter01_FINAL.pdf|1. Introduktion]],​ [[http://​www.climatechange2013.org/​report/​reports-graphic/​ch1-graphics/​|illustrationer]] 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf|2. Observations:​ Atmosphere and Surface]], [[http://​www.climatechange2013.org/​report/​reports-graphic/​ch2-graphics/​|illustrationer]] 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter03.pdf|Observations:​ Ocean]] 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter04.pdf|Observations:​ Cryosphere]] 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter06_FINAL.pdf|6. Carbon and Other Biogeochemical Cycles]], [[http://​www.climatechange2013.org/​report/​reports-graphic/​ch6-graphics/​|Illustrationer]] 
-  * [[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf|9. Evaluation of Climate Models]] 
- 
-Dokumenten består av redovisning av vetenskapliga studier samt resultat av "​projektioner"​. 
- 
-=== Homogenisering === 
-Homogenisera betyder "göra enhetligt"​. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler,​ göra interpolationer på olika sätt. Mm. Med homogenisering och justeringar i modellerna blir det möjligt att uppnå acceptabel överensstämmelse mellan historiska data och motsbvarande modellresultat. Sådana justeringar ger emellertid inte underlag för modeller gällande framtiden, då observationer saknas.((WG1AR5_ALL_FINAL-pdf|WG1AR5_ALL_FINAL,​ sida 138, 164, 187, 189, 195, 206, 207, 216, 217, 224, 225, m.fl.)) Ett exempel på homogenisering ges i Reconciling warming trends av Gavin Schmidt. (([[http://​www.blc.arizona.edu/​courses/​schaffer/​182h/​Climate/​Reconciling%20Warming%20Trends.pdf|158 NATURE GEOSCIENCE | VOL 7 | MARCH 2014 | www.nature.com/​naturegeoscience commentary, Reconciling warming trends (2014-03)]] )) 
- 
-=== Uppvärmningspausen 1999- === 
-Sedan i vart fall 1999 har stigen av atmosfärens temperatur upphört. Av de 114 simuleringar av utvecklingen som gjorts inom IPCC så visade 111 för hög temperatur. Anledningen kan vara klimatets normala föränderlighet eller fel i simuleringen. ((http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|Atmosphere sid 61, WG1AR5, IPCC)) 
-==== Kritik mot AR5 ==== 
-  * [[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​kommentar-til-fns-klimapanels-sammendrag|Kommentar til FNs klimapanels sammendrag]],​ Ole Humlum, professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap,​ Oslo universitet. 
-  * [[http://​judithcurry.com/​2014/​01/​06/​ipcc-ar5-weakens-the-case-for-agw/​|IPCC AR5 weakens the case for AGW]], Judith Curry, professor och amerikansk forskare i klimatologi och rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technolog 
-  * [[http://​wattsupwiththat.com/​2013/​10/​03/​the-2013-ipcc-ar5-report-facts-vs-fictions/​|The 2013 IPCC AR5 Report: Facts -vs- Fictions]], Dr. Don J. Easterbrook,​ Professor of Geology, Western Washington University 
-  * [[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​ipcc-s-5th-assessment-med-mental-dorvakt|IPCC’s 5th Assessment med mental dørvakt (2013-10-16)]] ​ 
-  * [[http://​www.foxnews.com/​opinion/​2014/​05/​20/​un-climate-change-expert-reveals-bias-in-global-warming-report/​|UN climate change expert reveals bias in global warming report, Richard Tol (2014-05-20) ]] 
- 
- 
-==== Projektioner i AR5 ==== 
- 
-IPCC gör projektioner,​ inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways|Representative Concentration Pathways]])) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project|Coupled model intercomparison project]])) Phase 5 (CMIP5)(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5,​ IPCC]])) av World Climate Research Program(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​World_Climate_Research_Program|World Climate Research Programme]])). ​ 
- 
-En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.(([[http://​www.naturvardsverket.se/​Global/​Samarbetswebbar/​ipcc/​rapporten/​RCP-blad.pdf|Snabbguide till IPCC:s RCP-scenarier,​ Naturvårdsverket]])) 
-=== RCP2,6 === 
-  * Än mer stringent klimatpolitik. 
-  * Låg energiintensitet. 
-  * Minskad användning av olja. 
-  * Jordens befolkning ökar till 9 miljarder. 
-  * Ingen väsentlig förändring i arealen betesmark. 
-  * Ökning av arealen jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion. 
-  * Utsläppen av metan minskar med 40 procent. 
-  * Utsläppen av koldioxid ligger kvar på dagens nivå fram till 2020 och kulminerar därefter. Utsläppen är negativa år 2100. 
-  * Halten av koldioxid i atmosfären kulminerar omkring år 2050, följt av en måttlig minskning till drygt 400 ppm år 2100. 
-=== RCP4,5 === 
-  * Stringent klimatpolitik. 
-  * Lägre energiintensitet. 
-  * Omfattande skogsplanteringsprogram. 
-  * Lägre arealbehov för jordbruksproduktion,​ bland annat 
-  * till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster. 
-  * Befolkningsmängd:​ något under 9 miljarder. 
-  * Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring 2040. 
-=== RCP6 === 
-  * Stort beroende av fossila bränslen. 
-  * Lägre energiintensitet än i RCP8,5. 
-  * Arealen åkermark ökar, men betesmarkerna minskar. 
-  * Befolkningen ökar till strax under 10 miljarder. 
-  * Stabiliserade utsläpp av metan. 
-  * Utsläppen av koldioxid kulminerar 2060 på en nivå som är 75 procent högre än idag och minskar sedan till en nivå 25 procent över dagens. ​ 
-=== RCP8 === 
-  * Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens. 
-  * Metanutsläppen ökar kraftigt. 
-  * Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion. 
-  * Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter,​ men långsamt. 
-  * Stort beroende av fossila bränslen. 
-  * Hög energiintensitet. 
-  * Ingen tillkommande klimatpolitik. 
- 
-Projektionerna är namngivna efter möjlig radiative forcing ​ år 2100 i W/m2. 
- 
-Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|E. Future Global and Regional Climate Change, AR5, IPCC]])) 
- 
-=== Projektioner och observationer === 
- 
-[{{ ::​jaemfoerelse_projektioner_och_observationer.jpg?​400|Källa:​ 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong, Roy W. Spencer (([[http://​www.drroyspencer.com/​2014/​02/​95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/​|95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong (2014-02-07)]]))}}] 
- 
-Roy W. Spencer har gjort en jämförelse mellan projektionerna och det faktiska utfallet. He is Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville in 2001, he was a Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center, where he and Dr. John Christy received NASA’s Exceptional Scientific Achievement Medal for their global temperature monitoring work with satellites. ​ 
-<​html>​ 
-<hr> 
-</​html>​ 
- 
-==== IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability ==== 
- 
-(//Denna rapport från IPCC publicerades 140230. in avsikt är att i avsnittet om IPCC ge en kortfattad översiktlig redovisning av IPCCs sammanfattning. Uppgifter i den tekniska rapporten arbetas in i respektive avsnitt med referens till rapporten i fotnoter. /red//) 
- 
-=== Observerad påverkan, sårbarhet och exponering === 
- 
-Bevisen för klimatförändringars påverkan är störst och mest omfattande på naturliga system. Viss påverkan på mänskliga system har också kunnat kopplas till klimatförändringar,​ med större och mindre bidrag från klimatförändringar som kunnat åtskiljas från annan inverkan. 
- 
-Glaciärer fortsätter at minska. Permafrosten blir varmare och tinar. Endast ett fåtal arter har dött ut på grund av klimatet. 
- 
-Skördar har påverkat negativt mer än positivt(([[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=livsmedel#​ipcc_wgii_chapter_7_food_security_and_food_production_systems|Det motsägs dock i avsnittet om livsmedel]])). Inverkan på hälsan är relativt begränsad. 
- 
-Klimatförändringar orsakar extrema klimathändelser,​ t.ex. värmeböljor,​ torka, översvämningar,​ cykloner och skogsbränder,​ som påverkar vissa ekosystems och mänskliga system. Klimatrelaterade risker förvärrar andra stressfaktorer,​ ofta med negativa utfall för försörjningsmöjligheter,​ särskilt för människor som lever i fattigdom.(([[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf|AR5 WGII Summary for Policymakers,​ sid 6-8]])) 
- 
-=== Kritik mot AR5 WGII === 
- 
-I samband med offentliggörandet av rapporten från WGII meddelande Richard Tol(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Richard_Tol|Richard Tol (2014-04-01)]])),​ ekonomiprofessor i Sussex i Storbritannien,​ att han valt att lämna sitt uppdrag som delförfattare därför att han tyckte att rapporten är för alarmistisk. Han vill fokusera på goda effekter som klimatförändringarna leder till.(([[http://​www.dn.se/​nyheter/​vetenskap/​forskare-lamnade-klimatpanelen-i-protest/​|Forskare lämnade klimatpanelen i protest (2014-03-30)]])) (([[http://​www.foxnews.com/​opinion/​2014/​05/​20/​un-climate-change-expert-reveals-bias-in-global-warming-report/​|UN climate change expert reveals bias in global warming report (May 20, 2014-05-20)]])) 
- 
-=== Källor === 
- 
-  * [[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf|AR5 WGII Summary for Policymakers]] 
-  * [[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​WGIIAR5-TS_FGDall.pdf|AR5 WGII Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability 
-TECHNICAL SUMMARY]] 
-  * [[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​report/​final-drafts/​|Final Draft WGII report]] 
-==== IPCC AR5 WGIII: Climate Change 2014: Mitigation to Climate Change ==== 
- 
-I den tredje delen av AR5 görs en inledande sammanfattning. I den drar IPCC sex slutsatser: 
- 
-1. Sedan AR4 (2007) har utsläppen av GHG((Green house gas, [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4xthusgas|växthusgas,​ Wikipedia (2014-04-16)]])) fortsatt att öka och nådde 49,5 billion((Kan betyda en miljon miljoner eller 1000 miljoner, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Long_and_short_scales|Long and short scales, Wikipedia (2014-04-16)]])) ton med CO<​sub>​2</​sub>​-ekvivalenter(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxidekvivalent|Koldioxidekvivalent,​ Wikipedia (2014-04-16)]])) (([[koldioxid|Koldioxid]])) 2010, högre än någon annan gång tidigare(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#​Past_concentration|Carbon dioxide in Earth'​s atmosphere, Wikipedia (2014-04-16)]] )) med en osäkerhet i bedömningen av +/- 10 % vid 90% konfidensintervall(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Konfidensintervall|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-04-16)]] )). 
- 
-=====Frågor===== 
-  * Hur eniga är forskarna om IPCCs bedömningar?​ 
-  * Vilka är ledamöter av panelen? 
-  * Vilka representerar Sverige i panel och hur utses dessa? 
-  * Hur fattas beslut om Sveriges agerande i panelen? 
-  * Hur förhåller sig IPCC till UNEP? 
- 
-===== Källor ===== 
-  * [[https://​sites.google.com/​site/​fraagoromklimatet/​united-nations-framework-convention-on-climate-change---unfccc|United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC]] 
-  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​FN:​s_klimatpanel|Wikipedia,​ sv: FN:s klimatpanel]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ipcc|Wikipedia,​ eng: Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC]] 
-  * [[http://​www.unep.org|United Nations Environment Program - UNEP]] 
-  * [[http://​www.wmo.int/​pages/​index_en.html|World Meteorological Organization - WMO]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ipcc|Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC]] 
-  * [[http://​unfccc.int/​2860.php|United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC]] 
-  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change|Wikipedia eng: United Nations Framework Convention on Climate Change]] 
- 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=ipcc"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
ipcc.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)