User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Synpunkter
Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

ipcc

This is an old revision of the document!


IPCC Internationell Panel on Climate Change

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, - IPCC)1) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen, WMO2) och FN:s miljöorgan UNEP 3), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

IPCC ska analysera - på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.4)

Det finns stark kritik mot IPCC. Min uppfattning är att det är nödvändigt med en återkommande sammanställning av forskningen inom klimatområdet, som kan ligga till grund för diskussion och beslut om samhällsförändringar som klimatförändring kan medföra. Avgränsningen av IPCCs arbete till mänsklig påverkan är olycklig. Givetvis måste ändringar ske även om klimatet ändras av andra orsaker än mänsklig aktivitet. /red

Organisation

IPCC är en av ett väldigt stort antal organisationer inom FN som arbetar med klimatet. Se vidare Klimatorganisationer, FN


IPCC Assessment Report (AR5)

Arbetet med IPCC femte Assessment Report (AR5) pågår. Rapporter från IPCCs arbetsgrupper (WG) och en syntesrapport (SYR) kommer att färdigställas under 2013/2014:

 • WG I: The Physical Science Basis 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden
 • WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability 25-29 March 2014, Yokohama, Japan
 • WG III: Mitigation of Climate Change 7-11 April 2014, Berlin, Germany (tbc)
 • AR5 Synthesis Report (SYR) 27-31 October 2014, Copenhagen, Denmark

Den senaste Assessment Report (AR4) utkom 2007.

WG I: The Physical Science Basis

Rapporten från WG1 fastställdes 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden

IPCC har publicerat två dokument inom ramen för AR5.

 • Summery for Policymakers. Detta dokument är ett “final draft”. Det finns numera även ett dokument med fel i rapportutkastet.5)
 • Report. Detta dokument är också ett “final draft” och har påskriften“Do Not Cite, Quote or Distribute”. Påskriften är ointressant då IPCC genom att göra den allmänt tillgänglig och inte ingripigt mot överträdelser visar att den inte behöver följas. Begränsningen ligger inte heller i linje med IPCCs COMMUNICATIONS STRATEGY6) framgår det att The Panel’s communications approach and activities should, at all times, be consistent with the IPCC overarching principles of objectivity, openness and transparency./Red. Hela rapporten har 2216 sidor, men kapitlen kan laddas ned var för sig.

AR5-Rapporten består bl.a. av följande kapitel:

Dokumenten består av redovisning av vetenskapliga studier samt resultat av “projektioner”.

Kritik mot AR5

Projektioner i AR5

IPCC gör projektioner, inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)7) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project8) Phase 5 (CMIP5)9) av World Climate Research Program10).

En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.
RCP2,6
RCP4,5
RCP6
RCP8
De är namngivna efter möjlig radiative forcing år 2100 i W/m2

Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. 11)

IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability

(Denna rapport från IPCC publicerades 140230. in avsikt är att i avsnittet om IPCC ge en kortfattad översiktlig redovisning av IPCCs sammanfattning. Uppgifter i den tekniska rapporten arbetas in i respektive avsnitt med referens till rapporten i fotnoter. /red)

Observerad påverkan, sårbarhet och exponering

Bevisen för klimatförändringars påverkan är störst och mest omfattande på naturliga system. Viss påverkan på mänskliga system har också kunnat kopplas till klimatförändringar, med större och mindre bidrag från klimatförändringar som kunnat åtskiljas från annan inverkan.

Glaciärer fortsätter at minska. Permafrosten blir varmare och tinar. Endast ett fåtal arter har dött ut på grund av klimatet.

Skördar har påverkat negativt mer än positivt12). Inverkan på hälsan är relativt begränsad.

Klimatförändringar orsakar extrema klimathändelser, t.ex. värmeböljor, torka, översvämningar, cykloner och skogsbränder, som påverkar vissa ekosystems och mänskliga system. Klimatrelaterade risker förvärrar andra stressfaktorer, ofta med negativa utfall för försörjningsmöjligheter, särskilt för människor som lever i fattigdom.13)

Homogenisering

Homogenisera betyder “göra enhetligt”. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler, göra interpolationer på olika sätt. Mm. Med homogenisering och justeringar i modellerna blir det möjligt att uppnå acceptabel överensstämmelse mellan historiska data och motsbvarande modellresultat. Sådana justeringar ger emellertid inte underlag för modeller gällande framtiden, då observationer saknas. 14)

Kritik mot AR5 WGII

I samband med offentliggörandet av rapporten från WGII meddelande Richard Tol15), ekonomiprofessor i Sussex i Storbritannien, att han valt att lämna sitt uppdrag som delförfattare därför att han tyckte att rapporten är för alarmistisk. Han vill fokusera på goda effekter som klimatförändringarna leder till.16)

Källor

IPCC AR5 WGIII: Climate Change 2014: Mitigation to Climate Change

I den tredje delen av AR5 görs en inledande sammanfattning. I den drar IPCC sex slutsatser:

1. Sedan AR4 (2007) har utsläppen av GHG17) fortsatt att öka och nådde 49,5 billion18) ton med CO2-ekvivalenter19) 20) 2010, högre än någon annan gång tidigare21) med en osäkerhet i bedömningen av +/- 10 % vid 90% konfidensintervall22).

Frågor

 • Hur eniga är forskarna om IPCCs bedömningar?
 • Vilka är ledamöter av panelen?
 • Vilka representerar Sverige i panel och hur utses dessa?
 • Hur fattas beslut om Sveriges agerande i panelen?
 • Hur förhåller sig IPCC till UNEP?

Källor

ipcc.1400693253.txt.gz · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)