User Tools

Site Tools


ipcc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ipcc [2014/05/21 19:27]
hib [Homogenisering]
ipcc [2019/04/07 13:48] (current)
Line 39: Line 39:
  
 Dokumenten består av redovisning av vetenskapliga studier samt resultat av "​projektioner"​. Dokumenten består av redovisning av vetenskapliga studier samt resultat av "​projektioner"​.
- + 
 +=== Homogenisering === 
 +Homogenisera betyder "göra enhetligt"​. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler,​ göra interpolationer på olika sätt. Mm. Med homogenisering och justeringar i modellerna blir det möjligt att uppnå acceptabel överensstämmelse mellan historiska data och motsbvarande modellresultat. Sådana justeringar ger emellertid inte underlag för modeller gällande framtiden, då observationer saknas.((WG1AR5_ALL_FINAL-pdf|WG1AR5_ALL_FINAL,​ sida 138, 164, 187, 189, 195, 206, 207, 216, 217, 224, 225, m.fl.)) Ett exempel på homogenisering ges i Reconciling warming trends av Gavin Schmidt. (([[http://​www.blc.arizona.edu/​courses/​schaffer/​182h/​Climate/​Reconciling%20Warming%20Trends.pdf|158 NATURE GEOSCIENCE | VOL 7 | MARCH 2014 | www.nature.com/​naturegeoscience commentary, Reconciling warming trends (2014-03)]] )) 
 + 
 +=== Uppvärmningspausen 1999- === 
 +Sedan i vart fall 1999 har stigen av atmosfärens temperatur upphört. Av de 114 simuleringar av utvecklingen som gjorts inom IPCC så visade 111 för hög temperatur. Anledningen kan vara klimatets normala föränderlighet eller fel i simuleringen. ((http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|Atmosphere sid 61, WG1AR5, IPCC))
 ==== Kritik mot AR5 ==== ==== Kritik mot AR5 ====
   * [[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​kommentar-til-fns-klimapanels-sammendrag|Kommentar til FNs klimapanels sammendrag]],​ Ole Humlum, professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap,​ Oslo universitet.   * [[http://​www.geoforskning.no/​blogg/​item/​kommentar-til-fns-klimapanels-sammendrag|Kommentar til FNs klimapanels sammendrag]],​ Ole Humlum, professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap,​ Oslo universitet.
Line 52: Line 57:
 IPCC gör projektioner,​ inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways|Representative Concentration Pathways]])) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project|Coupled model intercomparison project]])) Phase 5 (CMIP5)(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5,​ IPCC]])) av World Climate Research Program(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​World_Climate_Research_Program|World Climate Research Programme]])). ​ IPCC gör projektioner,​ inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Representative_Concentration_Pathways|Representative Concentration Pathways]])) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Coupled_model_intercomparison_project|Coupled model intercomparison project]])) Phase 5 (CMIP5)(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5,​ IPCC]])) av World Climate Research Program(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​World_Climate_Research_Program|World Climate Research Programme]])). ​
  
-En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.\\ +En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.(([[http://​www.naturvardsverket.se/​Global/​Samarbetswebbar/​ipcc/​rapporten/​RCP-blad.pdf|Snabbguide till IPCC:s RCP-scenarier,​ Naturvårdsverket]])) 
-RCP2,6\\ +=== RCP2,​6 ​=== 
-RCP4,5\\ +  * Än mer stringent klimatpolitik. 
-RCP6\\ +  * Låg energiintensitet. 
-RCP8\\ +  * Minskad användning av olja. 
-De är namngivna efter möjlig radiative forcing ​ år 2100 i W/m2+  * Jordens befolkning ökar till 9 miljarder. 
 +  * Ingen väsentlig förändring i arealen betesmark. 
 +  * Ökning av arealen jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion. 
 +  * Utsläppen av metan minskar med 40 procent. 
 +  * Utsläppen av koldioxid ligger kvar på dagens nivå fram till 2020 och kulminerar därefter. Utsläppen är negativa år 2100. 
 +  * Halten av koldioxid i atmosfären kulminerar omkring år 2050, följt av en måttlig minskning till drygt 400 ppm år 2100. 
 +=== RCP4,​5 ​=== 
 +  * Stringent klimatpolitik. 
 +  * Lägre energiintensitet. 
 +  * Omfattande skogsplanteringsprogram. 
 +  * Lägre arealbehov för jordbruksproduktion,​ bland annat 
 +  * till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster. 
 +  * Befolkningsmängd:​ något under 9 miljarder. 
 +  * Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring 2040. 
 +=== RCP6 === 
 +  * Stort beroende av fossila bränslen. 
 +  * Lägre energiintensitet än i RCP8,5. 
 +  * Arealen åkermark ökar, men betesmarkerna minskar. 
 +  * Befolkningen ökar till strax under 10 miljarder. 
 +  * Stabiliserade utsläpp av metan. 
 +  * Utsläppen av koldioxid kulminerar 2060 på en nivå som är 75 procent högre än idag och minskar sedan till en nivå 25 procent över dagens.  
 +=== RCP8 === 
 +  * Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens. 
 +  * Metanutsläppen ökar kraftigt. 
 +  * Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion. 
 +  * Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter,​ men långsamt. 
 +  * Stort beroende av fossila bränslen. 
 +  * Hög energiintensitet. 
 +  * Ingen tillkommande klimatpolitik. 
 + 
 +Projektionerna ​är namngivna efter möjlig radiative forcing ​ år 2100 i W/m2.
  
 Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|E. Future Global and Regional Climate Change, AR5, IPCC]])) Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf|E. Future Global and Regional Climate Change, AR5, IPCC]]))
 +
 +=== Projektioner och observationer ===
 +
 +[{{ ::​jaemfoerelse_projektioner_och_observationer.jpg?​300|Källa:​ 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong, Roy W. Spencer (([[http://​www.drroyspencer.com/​2014/​02/​95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/​|95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong (2014-02-07)]]))}}]
 +
 +Roy W. Spencer har gjort en jämförelse mellan projektionerna och det faktiska utfallet. He is Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville in 2001, he was a Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center, where he and Dr. John Christy received NASA’s Exceptional Scientific Achievement Medal for their global temperature monitoring work with satellites. ​
 +<​html>​
 +<hr>
 +</​html>​
  
 ==== IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability ==== ==== IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability ====
Line 74: Line 118:
  
 Klimatförändringar orsakar extrema klimathändelser,​ t.ex. värmeböljor,​ torka, översvämningar,​ cykloner och skogsbränder,​ som påverkar vissa ekosystems och mänskliga system. Klimatrelaterade risker förvärrar andra stressfaktorer,​ ofta med negativa utfall för försörjningsmöjligheter,​ särskilt för människor som lever i fattigdom.(([[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf|AR5 WGII Summary for Policymakers,​ sid 6-8]])) Klimatförändringar orsakar extrema klimathändelser,​ t.ex. värmeböljor,​ torka, översvämningar,​ cykloner och skogsbränder,​ som påverkar vissa ekosystems och mänskliga system. Klimatrelaterade risker förvärrar andra stressfaktorer,​ ofta med negativa utfall för försörjningsmöjligheter,​ särskilt för människor som lever i fattigdom.(([[http://​ipcc-wg2.gov/​AR5/​images/​uploads/​IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf|AR5 WGII Summary for Policymakers,​ sid 6-8]]))
- 
-=== Homogenisering === 
-Homogenisera betyder "göra enhetligt"​. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler,​ göra interpolationer på olika sätt. Mm. Med homogenisering och justeringar i modellerna blir det möjligt att uppnå acceptabel överensstämmelse mellan historiska data och motsbvarande modellresultat. Sådana justeringar ger emellertid inte underlag för modeller gällande framtiden, då observationer saknas. ((WG1AR5_ALL_FINAL-pdf|WG1AR5_ALL_FINAL,​ sida 138, 164)) 
  
 === Kritik mot AR5 WGII === === Kritik mot AR5 WGII ===
  
-I samband med offentliggörandet av rapporten från WGII meddelande Richard Tol(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Richard_Tol|Richard Tol (2014-04-01)]])),​ ekonomiprofessor i Sussex i Storbritannien,​ att han valt att lämna sitt uppdrag som delförfattare därför att han tyckte att rapporten är för alarmistisk. Han vill fokusera på goda effekter som klimatförändringarna leder till.(([[http://​www.dn.se/​nyheter/​vetenskap/​forskare-lamnade-klimatpanelen-i-protest/​|Forskare lämnade klimatpanelen i protest (2014-03-30)]]))+I samband med offentliggörandet av rapporten från WGII meddelande Richard Tol(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Richard_Tol|Richard Tol (2014-04-01)]])),​ ekonomiprofessor i Sussex i Storbritannien,​ att han valt att lämna sitt uppdrag som delförfattare därför att han tyckte att rapporten är för alarmistisk. Han vill fokusera på goda effekter som klimatförändringarna leder till.(([[http://​www.dn.se/​nyheter/​vetenskap/​forskare-lamnade-klimatpanelen-i-protest/​|Forskare lämnade klimatpanelen i protest (2014-03-30)]])) (([[http://​www.foxnews.com/​opinion/​2014/​05/​20/​un-climate-change-expert-reveals-bias-in-global-warming-report/​|UN climate change expert reveals bias in global warming report (May 20, 2014-05-20)]]))
  
 === Källor === === Källor ===
Line 110: Line 151:
   * [[http://​unfccc.int/​2860.php|United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC]]   * [[http://​unfccc.int/​2860.php|United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC]]
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change|Wikipedia eng: United Nations Framework Convention on Climate Change]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change|Wikipedia eng: United Nations Framework Convention on Climate Change]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=ipcc"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
ipcc.1400693253.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)