User Tools

Site Tools


klimatcykler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klimatcykler [2016/12/30 19:32]
hib skapad
klimatcykler [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-===== Klimatcykler ===== 
  
-En klimatcykel är en återkommande svängning av den globala eller regionala klimatet. Dessa växlingar i atmosfärens och havsytans temperatur, nederbörden,​ mm kan vara kvasiperiodiska och förekomma/​återkomma inom ett år, eller inom längre perioder. De är inte alltid perfekt periodiska vilket försvårar analysen av dess inverkan på klimatet. 
- 
-Ett välkänt exempel på cykel är  El Niño Southern Oscillation,​ även kallad ENSO, som primärt påverkar havens yttemperatur utefter centrala och östra Stilla havet och den tropiska syamerikanska västkusten,​ men inverkar på klimatet runt hela jorden. ​ 
- 
-Tecken på klimatförändringar upptäcks genom undersökningar av geologiska fynd som upptäcks i glaciärer, sjöbottnar,​ trädringar och annat. 
- 
-Många cykler bygger på hypoteser utan kännedom om deras orsaker. Här är exemple på cykler: 
- 
-  * {{ ::​ice_age_temperature.png?​320|}}istider 
-  * nordafrikanska cykeln 
-  * Atlantic Multidecadal Oscillation,​ AMO 
-  * El Niño Southern Oscillation,​ ENSO. återkommer 2 till 7 år. 
-  * Pacific decadal oscillation,​ PDO 
-  * Interdecadal Pacific Oscillation ​ 
-  * Arktiska cykeln, AO 
-  * North Atlantic Oscillation,​ NAO 
-  * Nort Pacifik Oscillation,​ NPO 
-  * Sunspot cykel 
-  * Quasi-biennial oscillation 
-  * 60 års cykeln 
- 
-Vissa cykler beror på samverkan mellan andra cykler. Arctic dipole anomaly består bl.a. av den arktiska och den nordatlantiska cyklerna.((https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Climate_oscillation&​oldid=745225203|Climate oscillation,​ Wikipedia)) 
klimatcykler.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)