User Tools

Site Tools


klimatfoeraendringar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klimatfoeraendringar [2016/04/01 11:40]
hib [CIMP6]
klimatfoeraendringar [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Prognoser av det framtida klimatet ====== 
  
-Detta avsnitt ska beskriva organisation och metoder för progosticering av det framtida klimatet. I centrum står utvecklingen av modeller av klimatsystemet och beräkningar av hur det kan komma att förändras. 
- 
-Denna första versionen av texten baseras på texter i engelska Wikipedia som kortats och förenklats. TYvärr verkar inte innehållet vara helt aktuellt och för sedan kompletteras med andra källor. 
- 
-===== Organisation ===== 
-1980 bildade International Council for Science(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=International_Council_for_Science&​oldid=711221110|International Council for Science, Wikipedia]])) och World Meteorological Organization(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=World_Meteorological_Organization&​oldid=711531331|World Meteorological Organization,​ Wikipedia]])) The World Climate Research Programme (WCRP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=World_Climate_Research_Programme&​oldid=707934025|World Climate Research Programme, Wikipedia]])). Målet är att skapa en grundläggande vetenskaplig förståelse av det fysiska klimatsystemet och processer för att avgöra i vilken utsträckning klimatet kan förutsägas och i vilken grad människan inverkar på klimatet. 
- 
-WCRPs uppgift omfattar vetenskaplig osäkerhet beträffande jordens klimatsystem inklusive transport och lagring av värme. Det är områden av stor betydelse för Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change&​oldid=711148260|Intergovernmental Panel on Climate Change, Wikipedia]])). 
- 
-===== CIMP ===== 
-[{{ ::​atmosphericmodelschematic.png?​300|Modell av jorden atmosfär.}}]Inom ramen för WCRP skapas 1995 Coupled model intercomparison project (CIMP)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Coupled_model_intercomparison_project&​oldid=698472808|Coupled model intercomparison project, Wikipedia]])),​ som är ett ramverk för en global allmän modell för strömmar i hav och atmosfär.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=General_Circulation_Model&​oldid=693379063|General Circulation Model, Wikipedia]])),​ (([[http://​www.cru.uea.ac.uk/​documents/​421974/​1295957/​Info+sheet+%238.pdf/​a5a16591-36da-42f0-8c23-6e35e549d92e|8:​ Modelling Climate Change, Climatic Research Unit, University of East Anglia]])) GCM används för väderprognoser och på senare tid även för klimatet. Genom att koppla samman flera GCMs för olika klimatsystem strävar man efter att skapa en klimatmodell som omfattar hela jorden. 
- 
-Möjligheten att förutsäga klimatet beror på osäkerheter i modeller för kemi, fysik och sociala faktorer. Betydande osäkerhet och brist på kunskap återstår, speciellt vad gäller befolkningstillväxt samt industriell och teknisk utveckling. 
- 
-Vid prognostisering utförs primärt beräkningar inom en grid och därefter följer en analys av hur griden påverkar andra griddar. En typisk grid för landprognoser omfattar 1-5 grader i latitud och longitud och ett 20-tal vertikala skikt. Varje grid skapar fyra värden: vind, temperatur, fuktighet (oklart vilken den 4:e är). 
- 
-Konvektion (rörelse i en vätska eller gas)(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Konvektion&​oldid=29409679|Konvektion,​ Wikipedia]])) av fukt frigör värme och är viktigt i jordens energibudget. Konvektion kan inte hanteras av modellerna utan får skötas via manuell sättning av parametrar. Detsamma gäller för moln. 
- 
-===== CIMP5 ===== 
- 
-2008 kom 20 modellgrupper överens om att ta fram en ny uppsättning koordinerade experimentella klimatmodeller. 
-Dessa experiment utgör den femte fasen av kopplade modelljämförelser (CMIP5).(([[http://​cmip-pcmdi.llnl.gov/​cmip5/​|CMIP5 - Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 - Overview]])) ​ 
- 
-CIMP5 ska ge förutsättningar för att  
-  - värdera de mekanismer som gör svårbegripliga skillnader mellan modeller begripliga vad gäller koldioxidcykeln och moln 
-  - granska klimatets förutsäglighet och utforska modellers förmåga förutsäga klimatet på decennienivå 
-  - avgöra varför likartade modeller ger olika resultat 
- 
- 
- 
-===== Projektioner ===== 
-Vid projektioner med både modeller för hav och land används vanligen transient klimatsimulering,​ vilket innebär att beräkningarna utförs per år under en angiven period. Alternativet är  equilibrium climate simulation då beräkningar görs för en tidpunkt då klimatet uppnått ett jämviktsläge.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Transient_climate_simulation&​oldid=710218975|Transient climate simulation, Wikipedia]])) 
- 
-==== Representative Concentration Pathways ==== 
- 
-Från 2014 består indata till projektioner av bl.a. Representative Concentration Pathways - RPC(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Representative_Concentration_Pathways&​oldid=697003263|Representative Concentration Pathways, Wikipedia]])). En RPC har anger hur koncentrationen av fyra växthusgaser för ändras över tiden fastställt av IPCC i AR5(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=IPCC_Fifth_Assessment_Report&​oldid=710346802|IPCC Fifth Assessment Report, Wikipedia]])),​(([[http://​www.ipcc.ch/​|Fifth Assessment Report (AR5), IPPC]])). 
- 
-Det finns fyra RPCer för land resp hav med olika mängder av växthusgaser. Deras namn RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5 beskriver styrkan av radiative forcing angivet i W/m2 år 2100. Radiative forcing är skillnaden mellan inkommande strålning från solen och utgående från jorden mätt i tropopausen i watts per kvadratmeter jordyta.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Radiative_forcing&​oldid=707447661|Radiative forcing, Wikipedia]])) Tropopausen är gränsområdet mellan troposfären (närmast marken) och stratosfären (10-50 km över markytan)(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Tropopause&​oldid=706392716|Tropopause,​ Wikipedia]])). 
- 
-RCP 2.6 antal att den globala mängden växthusgaser (mätt i CO2-ekvivalenter) når sitt maximum mellan 2010-2010 och att växthusgaserna därefter minskar påtagligt. 
-[4] Emissions in RCP 4.5 peak around 2040, then decline.[4] In RCP 6, emissions peak around 2080, then decline.[4] In RCP 8.5, emissions continue to rise throughout the 21st century.[4] 
- 
-**AR5 global warming increase (°C) projections** 
-|              ^ 2046-2065 ​           ^ 2081-2100 ​         ^ 
-^ Scenario ​ | Mean and likely range     | Mean and likely range        | 
-^ RCP2.6 ​   | 1.0 (0.4 to 1.6)          | 1.0 (0.3 to 1.7)                   | 
-^ RCP4.5 ​   | 1.4 (0.9 to 2.0)          | 1.8 (1.1 to 2.6)        | 
-^ RCP6      | 1.3 (0.8 to 1.8)          | 2.2 (1.4 to 3.1)       | 
-^ RCP8.5 ​   | 2.0 (1.4 to 2.6)          | 3.7 (2.6 to 4.8)        | 
- 
-**AR5 global mean sea level (m) increase projections** 
-|              ^ 2046-2065 ​           ^ 2081-2100 ​         ^ 
-^ Scenario ​ | Mean and likely range     | Mean and likely range        | 
-^ RCP2.6 ​   | 0.24 (0.17 to 0.32)       | 0.40 (0.26 to 0.55)                   | 
-^ RCP4.5 ​   | 0.26 (0.19 to 0.33)       | 0.47 (0.32 to 0.63)        | 
-^ RCP6      | 0.25 (0.18 to 0.32)       | 0.48 (0.33 to 0.63)       | 
-^ RCP8.5 ​   | 0.30 (0.22 to 0.38)       | 0.63 (0.45 to 0.82)        | 
- 
-===== CIMP6 ===== 
- 
-[{{ ::​cmip-endorsed_model_intercomparison_projects.jpg?​300|CMIP:​ a More Continuous and Distributed Organization,​ http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf}}]Utvecklingen av CIMP5 är avslutat och arbetet med nästa version (eller fas) av CIMP har börjat.(([[http://​www.wcrp-climate.org/​images/​modelling/​WGCM/​CMIP/​CMIP6FinalDesign_GMDD_151215.pdf|Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) Experimental Design and Organization]])) De vetenskapliga utmaningarna som anges är 
-  - Moln, flöden och klimatkänslighet 
-  - Förändringar i kryosfären 
-  - Extrema klimathändelser 
-  - Regionala förhäjning av hav 
-  - Tillgång på vatten 
-  - Förutsägbarhet på decennienivå 
-  - Biokemisk påverkar och feedback 
-med fokus på tre breda vetenskapliga frågor 
-  - Hur svarar jordsystemet vid påverkan 
-  - Vad är ursprunget till och effekten av systematiska fördomar 
-  - Hur kan man bedöma det framtida klimatet givet dess föränderlighet,​ förutsägbarhet och osäkerhet ​ 
- 
- 
-===== Artiklar ===== 
-  * 2015-06-26 [[http://​science.sciencemag.org/​content/​348/​6242/​1469.full|Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus, Science]] 
-  * 2015-09-14 [[http://​journals.ametsoc.org/​doi/​abs/​10.1175/​BAMS-D-14-00106.1|The “Pause” in Global Warming: Turning a Routine Fluctuation into a Problem for Science, Journal AMS]] 
-  * 2016-02-24 [[http://​www.climate-lab-book.ac.uk/​2016/​making-sense/#​comment-2008|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Climate Lab Book]] 
-  * 2016-02-24 [[http://​www.nature.com/​news/​global-warming-hiatus-debate-flares-up-again-1.19414|Global warming ‘hiatus’ debate flares up again, Nature]] 
-  * 2016-03-00 [[http://​www.nature.com/​articles/​nclimate2938.epdf?​referrer_access_token=EdjjubGeQDPGIx5vL1QW6dRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OqExA1EwYluYLwiaayT9ble9FcNagQ1ss5L1V0KiWd-xzbFQjp8p3e-nUsgU7jNuUykRRWZpgMltUfROWf3xSKeGSSY7TvMiWdaeBCmNzlbQKCodQ3ivWje8eZYAs8Dr1uu8L-i3CHt8f_jYiil5eU0vkTP9FQoSKFHHetLPsMBatVkmispiD6AK7RHliZN_I%3D&​tracking_referrer=www.nature.com|Making sense of the early-2000s warming slowdown, Nature]] 
- 
-===== Kommentarer ===== 
- 
-  * CIMP5 fokuserade ensidigt på växthusgasernas tänkbara påverkan på klimatet. Kanske kommer efterföljande analysomgångar föra in fler faktorer som påverkar klimatet. 
-  * Den kommande CIMP6 bygger på erfarenheter från CIMP5. Det är värdefullt att ta del av de brister i CIMP5 man nu beskriver i arbetet med CIMP6. Intrycket är att bristerna i CIMP5, som dagens prognoser bygger på, är stora. 
klimatfoeraendringar.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)