User Tools

Site Tools


klimatforskningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatforskningen [2014/07/08 13:53]
hib [97% Concensus]
klimatforskningen [2019/08/20 20:30] (current)
hansiwan
Line 12: Line 12:
  
 Den vetenskapliga metoden försöker att förklara naturen på ett reproducerbart sätt.(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Scientific_method|Scientific method, Wikipedia (2014-02-27) ]])) Den vetenskapliga metoden försöker att förklara naturen på ett reproducerbart sätt.(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Scientific_method|Scientific method, Wikipedia (2014-02-27) ]]))
 +
 +==== Statistik ====
 +
 +=== Opinionsundersökningar ===
 +
 +Opinionsundersökning är en metodisk insamling av åsikter från personer. Opinionsundersökning görs oftast i samhällsfrågor,​ ibland handlar de också om kunskaper, förväntningar eller faktiskt beteende såsom valdeltagande,​ (Valprognoser) men också åsikter om marknadsföring (marknadsundersökning) rörande kommersiella produkter.
 +
 +Metodfel och mätfel i samband med statistiska urvalsundersökningar kan delas in i två olika slags fel, osystematiska och systematiska. Det osystematiska,​ slumpmässiga felet uppstår alltid och kan uttryckas med hjälp av en felmarginal,​ med vilket menas halva längden av konfidensintervallet. Med tusen svarande personer i en opinionsundersökning är en konventionellt beräknad felmarginal med 95% konfidensnivå runt två-tre procentenheter,​ något mindre runt 4-procentsspärren. ​
 +
 +Den här typen felmarginal innefattar inte systematiska fel. Dessa uppstår ur alla andra källor till osäkerhet, bland andra svarsbortfall av olika slag, mätfel (folk svarar fel av misstag eller med vilje) eller att en del personer aldrig kan nås med det eller de kontaktsätt som används i urvalsundersökningen (s.k. undertäckning). De systematiska felen är svårare att nå kunskap om, och ofta diskuteras systematiska fel bara på ett översiktligt sätt eller inte alls.(([[http://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Opinionsunders%C3%B6kning&​oldid=29415289|Opinionsundersökning (2015-01-30)]]))
 +
 +=== Exempel på tolkningsproblem ===
 +
 +Tino Sannandaij har redovisat hur skillnader i genomförande av opinionsundersökningar kan ge olika svar trots likartade frågor under samma period.(([[http://​www.tino.us/​2015/​03/​attityder-till-invandring-i-opinionsundersokningar/​|Attityder till invandring i opinionsundersökningar (2015-03-18)]]))
 +
 +== Konfidensintervall ==
 +Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))
 +
 +Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%.
 +
 +Vid konfidensgraden 95% beräknas konfidensintervallet övre gräns är
 +s+2*SQRT(s*(100-s)/​p)
 +och den lägre gränsen
 +=s-2*SQRT(s*(100-s)/​p)
 +där s är antalet svar och p är populationen.
 +
 +== Källor ==
 +  * [[http://​www.scb.se/​sv_/​Dokumentation/​Statistikguiden/​|Statistikguiden,​ SCB (2015-03-16)]]
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hypotespr%C3%B6vning|Hypotesprövning,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​egentligen.snabbasvar.se/​lar-dig-forsta-konfidensintervall/​|Lär dig förstå konfidensintervall]]
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Statistik|Statistik,​ Wikipedia]]
  
  
Line 21: Line 52:
   * [[http://​www.infovoice.se/​fou|Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.]]   * [[http://​www.infovoice.se/​fou|Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.]]
   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskap|Vetenskap]]   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskap|Vetenskap]]
 +
 +===== Forskningsinstitutioner =====
 +  * [[http://​www.sei-international.org/​|Stockholm Environmet International - SEI]]
 +  * [[http://​www.stockholmresilience.org/​|Stockholm Resilience Center]]
 ===== Forskning om klimatforskningen ===== ===== Forskning om klimatforskningen =====
  
-Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakts) eller på enkäter.+Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakt) eller på enkäter.
  
 När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse
Line 91: Line 126:
  
 Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\ Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\
-1. Undersökningen avsåg ​abstrakts ​och inte klimatforskare\\+1. Undersökningen avsåg ​abstrakt ​och inte klimatforskare\\
 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\ 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\
 - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\ - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\
Line 165: Line 200:
   * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2013/​may/​28/​global-warming-consensus-climate-denialism-characteristics|97% global warming consensus meets resistance from scientific denialism]]   * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2013/​may/​28/​global-warming-consensus-climate-denialism-characteristics|97% global warming consensus meets resistance from scientific denialism]]
  
-====== Urvalsundersökningar ​======+===== Urvalsundersökningar =====
 Många rapporter om klimatet är urvalsundersökningar. De kan gälla vad en typ av människor tror om det framtida klimatet, hur många iskärnor som behövs för att fastställa dess kemiska innehåll, hur många temperaturuppgift som krävs för att få veta hur värmen förändrats. Många rapporter om klimatet är urvalsundersökningar. De kan gälla vad en typ av människor tror om det framtida klimatet, hur många iskärnor som behövs för att fastställa dess kemiska innehåll, hur många temperaturuppgift som krävs för att få veta hur värmen förändrats.
  
-===== Fastställ populationen ​=====+==== Fastställ populationen ====
  
 Det första steget är att fastställa populationen,​ dvs grupp av människor, iskärnor som man vill veta något om. Det första steget är att fastställa populationen,​ dvs grupp av människor, iskärnor som man vill veta något om.
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=klimatforskningen"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
  
klimatforskningen.1404820416.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)