User Tools

Site Tools


klimatkaenslighet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatkaenslighet [2015/12/04 16:23]
hib [Klimatkänslighet]
klimatkaenslighet [2017/08/01 23:38]
hansiwan
Line 5: Line 5:
 Klimatkänsligheten definieras som den uppvärmning vi kan vänta om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå. Vanligen avser man den temperaturhöjning som uppnåtts när haltförhöjningen har fått full effekt på klimatet, något som dröjer många sekler eftersom världshavets temperatur reagerar mycket långsamt på yttre förändringar. ​ Klimatkänsligheten definieras som den uppvärmning vi kan vänta om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå. Vanligen avser man den temperaturhöjning som uppnåtts när haltförhöjningen har fått full effekt på klimatet, något som dröjer många sekler eftersom världshavets temperatur reagerar mycket långsamt på yttre förändringar. ​
  
-Det gör att IPCC inte kan göra någon bedömning av hur stor en temperaturökning blir vid olika mängd koldioxid. ​(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|"​Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high +Det gör att IPCC inte kan göra någon bedömning av hur stor en temperaturökning blir vid olika mängd koldioxid. ​
-confidence),​ extremely unlikely less than 1°C (high confidence),​ and very unlikely greater than 6°C (medium confidence). No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies."​ WG1AR5_ALL_FINAL,​ sid 16]])) +
  
 En fördubbling av koldioxidhalten uppskattas på egen hand höja den globala medeltemperaturen med ca 1 °C genom sin inverkan på atmosfärens växthuseffekt. Varje temperaturförändring,​ oavsett vad den beror på, utlöser emellertid följdverkningar som kan förstärka eller försvaga förändringen. ​ En fördubbling av koldioxidhalten uppskattas på egen hand höja den globala medeltemperaturen med ca 1 °C genom sin inverkan på atmosfärens växthuseffekt. Varje temperaturförändring,​ oavsett vad den beror på, utlöser emellertid följdverkningar som kan förstärka eller försvaga förändringen. ​
Line 17: Line 15:
 Ett tredje exempel är att mer koldioxid ökar växtligheten vilket sänker koldioxidnivån. Ett tredje exempel är att mer koldioxid ökar växtligheten vilket sänker koldioxidnivån.
  
-Enligt den senaste utvärderingen från FN:s klimatpanel (IPCC 2013) ligger klimatkänsligheten sannolikt någonstans mellan 1,5 och 4,5 °C.Uppskattningen bygger både på beräkningar med hjälp av klimatmodeller och på studier av faktiska klimatförändringar i det förgångna (främst uppvärmningen under 1900-talet samt övergångarna mellan istider och interglacialer)+Enligt den senaste utvärderingen från FN:s klimatpanel (IPCC 2013) ligger klimatkänsligheten sannolikt någonstans mellan 1,5 och 4,5 °C.Uppskattningen bygger både på beräkningar med hjälp av klimatmodeller och på studier av faktiska klimatförändringar i det förgångna (främst uppvärmningen under 1900-talet samt övergångarna mellan istider och interglacialer). (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|"​Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence),​ extremely unlikely less than 1°C (high confidence),​ and very unlikely greater than 6°C (medium confidence). No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies."​ WG1AR5_ALL_FINAL,​ sid 16]]))
  
 Klimatkänsligheten ger också en uppfattning om vad som händer med klimatet vid annan slags påverkan än förändringar av växthuseffekten. Skulle klimatkänsligheten vara låg innebär det att temperaturen påverkas förhållandevis obetydligt såväl av förändringar i exempelvis solstrålningen som av en förhöjning av luftens koldioxidhalt,​ och vice versa.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Interglacial|Interglacial]])) Klimatkänsligheten ger också en uppfattning om vad som händer med klimatet vid annan slags påverkan än förändringar av växthuseffekten. Skulle klimatkänsligheten vara låg innebär det att temperaturen påverkas förhållandevis obetydligt såväl av förändringar i exempelvis solstrålningen som av en förhöjning av luftens koldioxidhalt,​ och vice versa.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Interglacial|Interglacial]]))
klimatkaenslighet.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)