User Tools

Site Tools


klimatkaenslighet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatkaenslighet [2014/02/05 23:44]
hib
klimatkaenslighet [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 Klimatkänslighet är ett mått på hur mycket jordens medeltemperatur påverkas av förändringar i energiinflödet från solen och energiutflödet från jordytan. Begreppet används framför allt vid bedömningar av hur en förändring av växthuseffekten inverkar på jordens klimat. ​ Klimatkänslighet är ett mått på hur mycket jordens medeltemperatur påverkas av förändringar i energiinflödet från solen och energiutflödet från jordytan. Begreppet används framför allt vid bedömningar av hur en förändring av växthuseffekten inverkar på jordens klimat. ​
  
-Klimatkänsligheten definieras som den uppvärmning vi kan vänta om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå. Vanligen avser man den temperaturhöjning som uppnåtts när haltförhöjningen har fått full effekt på klimatet, något som dröjer många sekler eftersom världshavets temperatur reagerar mycket långsamt på yttre förändringar.+Klimatkänsligheten definieras som den uppvärmning vi kan vänta om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå. Vanligen avser man den temperaturhöjning som uppnåtts när haltförhöjningen har fått full effekt på klimatet, något som dröjer många sekler eftersom världshavets temperatur reagerar mycket långsamt på yttre förändringar.  
 + 
 +Det gör att IPCC inte kan göra någon bedömning av hur stor en temperaturökning blir vid olika mängd koldioxid
  
 En fördubbling av koldioxidhalten uppskattas på egen hand höja den globala medeltemperaturen med ca 1 °C genom sin inverkan på atmosfärens växthuseffekt. Varje temperaturförändring,​ oavsett vad den beror på, utlöser emellertid följdverkningar som kan förstärka eller försvaga förändringen. ​ En fördubbling av koldioxidhalten uppskattas på egen hand höja den globala medeltemperaturen med ca 1 °C genom sin inverkan på atmosfärens växthuseffekt. Varje temperaturförändring,​ oavsett vad den beror på, utlöser emellertid följdverkningar som kan förstärka eller försvaga förändringen. ​
Line 11: Line 13:
 Ett annat exempel är att mängden is och snö på jordytan minskar när temperaturen stiger. Då ökar jordens förmåga att absorbera solljus, och även detta höjer temperaturen ytterligare. ​ Ett annat exempel är att mängden is och snö på jordytan minskar när temperaturen stiger. Då ökar jordens förmåga att absorbera solljus, och även detta höjer temperaturen ytterligare. ​
  
-Enligt den senaste utvärderingen från FN:s klimatpanel (IPCC 2013) ligger klimatkänsligheten sannolikt någonstans mellan 1,5 och 4,5 °C.Uppskattningen bygger både på beräkningar med hjälp av klimatmodeller och på studier av faktiska klimatförändringar i det förgångna (främst uppvärmningen under 1900-talet samt övergångarna mellan istider och interglacialer)+Ett tredje exempel är att mer koldioxid ökar växtligheten vilket sänker koldioxidnivån. 
 + 
 +Enligt den senaste utvärderingen från FN:s klimatpanel (IPCC 2013) ligger klimatkänsligheten sannolikt någonstans mellan 1,5 och 4,5 °C.Uppskattningen bygger både på beräkningar med hjälp av klimatmodeller och på studier av faktiska klimatförändringar i det förgångna (främst uppvärmningen under 1900-talet samt övergångarna mellan istider och interglacialer). (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|"​Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence),​ extremely unlikely less than 1°C (high confidence),​ and very unlikely greater than 6°C (medium confidence). No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies."​ WG1AR5_ALL_FINAL,​ sid 16]])) 
 + 
 +Klimatkänsligheten ger också en uppfattning om vad som händer med klimatet vid annan slags påverkan än förändringar av växthuseffekten. Skulle klimatkänsligheten vara låg innebär det att temperaturen påverkas förhållandevis obetydligt såväl av förändringar i exempelvis solstrålningen som av en förhöjning av luftens koldioxidhalt,​ och vice versa.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Interglacial|Interglacial]]))
  
 Den globala temperaturen har inte ökat under de senaste drygt 15 åren trots att mänden koldioxid i atmosfären ökat i samma takt som tidigare. Det måste antingen bero på att beräkningarna av koldioxidens direkta och indirekta inverkan på temperaturen har överskattats eller så är orsaken att andra oberoende faktorer gjort att temperaturen blivit lägre än beräkningar visat. Den globala temperaturen har inte ökat under de senaste drygt 15 åren trots att mänden koldioxid i atmosfären ökat i samma takt som tidigare. Det måste antingen bero på att beräkningarna av koldioxidens direkta och indirekta inverkan på temperaturen har överskattats eller så är orsaken att andra oberoende faktorer gjort att temperaturen blivit lägre än beräkningar visat.
 +
 +I den senaste rapporten från IPCC bedömde man att ökad vattenånga skulle fördubbla effekten från koldioxiden. (([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|The net feedback from water vapour and lapse rate changes together is extremely likely positive and approximately doubles the black body response. sida 82 ]])). Men utvecklingen har varit den motsatta. Mätningar som startade 1948 visar att mängden vattenånga minskat
 +[{{::​vattenanga_fran_1948.jpg?​500|Relative atmospheric humidity (%) at three different altitudes in the lower part of the atmosphere (the Troposphere) since January 1948 (Kalnay et al. 1996). The thin blue lines shows monthly values, while the thick blue lines show the running 37 month average (about 3 years). Data source: Earth System Research Laboratory (NOAA). Pre-1973 data from the United States is not homogeneous according to Elliot and Gaffen (1991). See also data description by Kalnay et al. (1996). Last month shown: November 2015. Last diagram update: 4 December 2015. Källa: [[http://​www.climate4you.com/​GreenhouseGasses.htm#​Atmospheric water vapor|Climate4you]]}}]
 +
 +<​html>​
 +<hr>
 +</​html>​
 +Förklaringen till temperaturökningen måste därmed vara andra.
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
 +  * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Climate_sensitivity|Climate sensitivity]]
 +  * [[http://​www.climate2013.org/​images/​report/​WG1AR5_ALL_FINAL.pdf|Climate Change The Physical Science - Full report, IPCC]]
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2012/​05/​29/​det-logaritmiska-sambandet/​|Det logaritmiska sambandet]]
   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet]]   * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet]]
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​02/​04/​klimatkanslighetens-elementa/​|Klimatkänslighetens elementa]]
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2013/​05/​17/​klimatsimuleringar-och-observationer-strider-mot-varandra-bombprovskurvan/​|Klimatsimuleringar och observationer strider mot varandra: Bombprovskurvan]]
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​vetenskap-2/​klimat/​klimatfaktorer/​|Klimatfaktorer]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=klimatkaenslighet"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
klimatkaenslighet.1391640264.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)