User Tools

Site Tools


koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
koldioxid [2018/09/15 09:58]
hansiwan [Källor]
koldioxid [2019/03/15 20:27] (current)
hansiwan
Line 1: Line 1:
 ====== Koldioxid ====== ====== Koldioxid ======
  
-Koldioxid(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]])) är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (juli 2013) utgör den omkring 397 ppm((parts per million)) av [[Atmosfären|atmosfärens]] volym, en ökning på en ppm sedan juli 2011. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.{{ wiki:​koldioxid.jpg?​200}}+Koldioxid(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Koldioxid|Koldioxid,​ Wikipedia]])) är en gas, som är lukt- och färglös i normala temperaturer. För närvarande (juli 2013) utgör den omkring 397 ppm((parts per million)) av [[Atmosfären|atmosfärens]] volym, en ökning på med ppm sedan juli 2011. Koldioxid har en signifikant biologisk betydelse, spelar en viktig roll för jordens klimat och har många industriella tillämpningar.{{ wiki:​koldioxid.jpg?​200}}
  
 Koldioxid är en [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=global_uppvaermning#​vaexthusgaser|växthusgas]](([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4xthusgas|Växthusgas,​ Wikipedia]])) och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären,​ så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer,​ tjärsand, sopor och vid gasfackling(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulic_fracturing,​ Wikipedia|Hydraulic fracturing, Wikipedia]])) (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulisk_spr%C3%A4ckning|Hydraulisk spräckning,​ Wikipedia]])) återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären. Koldioxid är en [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=global_uppvaermning#​vaexthusgaser|växthusgas]](([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​V%C3%A4xthusgas|Växthusgas,​ Wikipedia]])) och bildas vid fullständig förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av biomassa ökar inte halten av koldioxid i atmosfären,​ så länge biomassan tillåts växa upp igen och åter absorbera samma mängd koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer,​ tjärsand, sopor och vid gasfackling(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulic_fracturing,​ Wikipedia|Hydraulic fracturing, Wikipedia]])) (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hydraulisk_spr%C3%A4ckning|Hydraulisk spräckning,​ Wikipedia]])) återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge. Såvida inte återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.
koldioxid.txt · Last modified: 2019/03/15 20:27 by hansiwan