User Tools

Site Tools


moln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
moln [2014/11/27 09:28]
hib [Källor]
moln [2016/03/30 22:48]
hib [IPCC AR5 WG1 Moln och aerosoler]
Line 10: Line 10:
 Moln och aerosoler fortsätter att bidra med den största osäkerheten på Moln och aerosoler fortsätter att bidra med den största osäkerheten på
 bedömningar och tolkningar av jordens föränderliga energibudget.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|Executive Summary, WG1, AR5, IPCC (2013)]])) bedömningar och tolkningar av jordens föränderliga energibudget.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|Executive Summary, WG1, AR5, IPCC (2013)]]))
 +
 +Aerosol är små partiklar som är suspenderade i en gas. Partiklarna kan endera vara fasta eller flytande, och aerosolen innefattar både gasen och partiklarna. Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar.
 +
 +En övre gräns för partikelstorleken sätts av att partiklarna ska befinna sig svävande några sekunder i gasen innan de faller ut vilket ger en storlek runt 100 µm, mätt som aerodynamisk diameter. Den undre gränsen dras när partiklarna börjar bli så små att de består av enskilda molekyler, några nanometer.
  
 Kvantifiering av aerosolers inverkan på klimatet är fylld av osäkerheter och det dominerar osäkerheten vid beräkningen av människans inverkan ​ jordens energibalans.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|7.1.2 Rationale for Assessing Clouds, Aerosols and Kvantifiering av aerosolers inverkan på klimatet är fylld av osäkerheter och det dominerar osäkerheten vid beräkningen av människans inverkan ​ jordens energibalans.(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​report/​WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf|7.1.2 Rationale for Assessing Clouds, Aerosols and
moln.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)