User Tools

Site Tools


ordlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ordlista [2014/05/22 17:27]
hib
ordlista [2014/05/22 17:38]
hib
Line 8: Line 8:
   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.   * **CIMP5**. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5. Projekt för jämförelser mellan klimatsimulering som publiceras i AR5.
   * **Earths albedo**. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://​www.physicalgeography.net/​fundamentals/​7i.html   * **Earths albedo**. Återstrålning från jordens yta och atmosfär. Mätningar tyder på 30%. http://​www.physicalgeography.net/​fundamentals/​7i.html
-  * **Equilibrium climate sensitivity** ​Klimatkänslighet ​vid jämvikt är ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan ​av strålning radiative forcing ​under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. (WG1AR5_ALL_FINAL.pdf,​ sida 16, [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet,​ Wikipedia (2014-05-22)]])+  * **Equilibrium climate sensitivity** ​(klimatkänslighet ​vid jämviktär ett mått på klimatsystemets svar vid en konstant inverkan ​på strålningen till eller från jorden  ​under en flerhundraårig period. Det definieras som den förändring i den globala yttemperaturen vid jämvik orsakad av en dubblering av koldioxiden i atmosfären. ​il(WG1AR5_ALL_FINAL.pdf,​ sida 16, https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Klimatk%C3%A4nslighet|Klimatkänslighet,​ Wikipedia (2014-05-22))
   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670   * **Forcing**. Extern inverkan på klimatsystemet. http://​www.ipcc.ch/​pdf/​assessment-report/​ar4/​wg1/​ar4-wg1-chapter9.pdf,​ sida 670
   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.   * **Fotosyntes**. Växters omvandling av synligt ljus till energi.
Line 39: Line 39:
   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.   * **TOA**. Top of atmosphere. Atmosfärens tak.
   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.   * **Troposfären**. Det lägsta av lagren i jordens atmosfär.
 +  * **Transient climate response** (TCR) Klimatsystemets omedelbara svar på förändrad påverkan på strålningen till eller från jorden.
   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.   * **TSI**. ​ Total solar irradiance. Instrålningen från solen.
   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.   * **Watt**. Enheten för effekt, det vill säga energi (eller arbete) per tidsenhet.
Line 44: Line 45:
  
 ===== Andra ordlistor ===== ===== Andra ordlistor =====
-  * **IPCCs ordlista**. ​http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf +  * **[[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_AnnexIII.pdf|IPCCs ordlista]]**. ​ 
-  * **Ocean-related Acronyms**. ​http://​www.nodc.noaa.gov/​General/​mhdj_acronyms3.html +  * **[[http://​www.nodc.noaa.gov/​General/​mhdj_acronyms3.html|Ocean-related Acronyms]]**. ​ 
-  * **PhysicalGeography.net**. http://www.physicalgeography.net/physgeoglos/a.html+  * **[[http://​www.physicalgeography.net/​physgeoglos/​a.html|PhysicalGeography.net]]**.  
 +  * **[[http://www.odlt.org/dcd/ballast/​transient_climate_response.html|The Dictionary of the Climate Debate (DCD)|]]**
ordlista.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)