User Tools

Site Tools


solen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
solen [2016/10/21 14:23]
hib [Solsystemet]
solen [2016/10/21 14:27]
hib [Solenergins ökning i Sverige]
Line 213: Line 213:
 Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]])) Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]]))
  
-[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​300|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))+[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​400|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
solen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)