User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

teknik

This is an old revision of the document!


Kärnkraftsteknik

Kärnkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (väte). 1)

Kärnkraftverk är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission (klyvning) av tunga atomkärnor. I praktiken används i första hand isotopen 235U, men även inblandningar av mindre mängder 239Pu förekommer i vissa typer.

Vid fissionen frigörs energi i kärnbränslet som värmer upp ett kylmedium, (oftast vatten), så att ånga bildas antingen direkt som i en kokvattenreaktor eller indirekt via en ånggenerator som i en tryckvattenreaktor. Ångan används för att driva en turbin, kopplad till en generator som producerar elektricitet. Endast en tredjedel av den energi som frigörs i fissionsprocessen kan, i praktiken, tas tillvara i ett sådant kondenskraftverk.

De flesta kärnkraftverk i världen använder lättvatten som moderator och kylmedium, och är antingen av typen kokvattenreaktor eller tryckvattenreaktor. Även andra typer finns såsom grafitmodererade reaktorer i bland annat Ryssland och Ukraina. Den olycksdrabbade reaktorn i Tjernobyl var av grafitmodererad typ. Dessa använder ofta gas som kylning.

Tungt vatten kan också användas som moderator, något som en gång var den svenska linjens bärande idé och fortfarande används i Kanada i deras tungvattenreaktorer av CANDU-typ. Fördelen med dessa är att de kan använda icke anrikat uran. En utveckling har även skett av så kallade bridreaktorer, som kyls med till exempel flytande natrium och därmed kan arbeta vid högre temperatur. Detta innebär en högre verkningsgrad hos reaktorn, det vill säga mer el kan utvinnas ur en given mängd bränsle, men ställer större krav på reaktorns konstruktion. Ett fåtal bridreaktorer finns idag i drift.2)

Kärnkraft generation 4

Fjärde generationens reaktor (Gen IV) är en kärnreaktordesign inom en uppsättning teoretiska typer, som för närvarande är föremål för intensiv forskning. Reaktorerna avses användas i kärnkraftverk för att som i dag främst ta tillvara elektrisk energi från kärnbränslen.3)

Utveckling av en ny generation av kärnreaktioner pågår. En internationell arbetsgrupp utvecklas sex olika kärnkraftsteknologier för leverans mellan 2020 och 2030. Fyra av den basers på neutronreaktorer. Alla använder högre temperaturer, speciellt fyra som är utvecklade för väteproduktion. Alla de sex systemet är baserade på framsteg inom hållbarhet, ekonomi, säkerhet, tillförlitlighet och spridning-motstånd (proliferation-resistance). Europa driver utvecklingen av tre av de snabba reaktorkonstruktioner. 4)

Thoriumbaserad kärnkraft

Kärnreaktorer kan drivas med thorium i stället för med uran. Thorium har flera fördelar. Det är mer rikligt förekommande än uran. Vid användningen av thorium skapas klyvbart uran-233 som kananvändas kärnreaktorer. Det kan dock bara användas som bränsle i samband med ett klyvbart material, t.ex återvunnet plutonium. Reaktorer baserade på smält salt är lämpliga för för användning av torium. 5)

Forskning och utveckling av thorium-baserade kärnreaktioner, primärt Liquid fluoride thorium reactor, (LFTR), MSR design, har pågått eller pågår i USA, England., Tyskland, Barsilien, Indien, Kina, Frankrike, Tjeckien, Japan, Ryssland, Kanada, Israel and Holland.[13][15] 6)

Liquid fluoride thorium reactor (LFTR) är en thermal breeder reactor. LFTRs använder thoriumbränsle med en fluoride-baserad, molten, liquid salt som bränsle. Den kan uppnå hög driftstemperatur vid normalt lufttryck.7)

I Indien är det första thoriumreaktor färdig. 8)

teknik.1412615367.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)