User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

teknik

This is an old revision of the document!


Kärnkraftsteknik

Kärnkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (väte). 1)

Kärnkraftverk är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission (klyvning) av tunga atomkärnor. I praktiken används i första hand isotopen 235U, men även inblandningar av mindre mängder 239Pu förekommer i vissa typer.

Vid fissionen frigörs energi i kärnbränslet som värmer upp ett kylmedium, (oftast vatten), så att ånga bildas antingen direkt som i en kokvattenreaktor eller indirekt via en ånggenerator som i en tryckvattenreaktor. Ångan används för att driva en turbin, kopplad till en generator som producerar elektricitet. Endast en tredjedel av den energi som frigörs i fissionsprocessen kan, i praktiken, tas tillvara i ett sådant kondenskraftverk.

De flesta kärnkraftverk i världen använder lättvatten som moderator och kylmedium, och är antingen av typen kokvattenreaktor eller tryckvattenreaktor. Även andra typer finns såsom grafitmodererade reaktorer i bland annat Ryssland och Ukraina. Den olycksdrabbade reaktorn i Tjernobyl var av grafitmodererad typ. Dessa använder ofta gas som kylning.

Tungt vatten kan också användas som moderator, något som en gång var den svenska linjens bärande idé och fortfarande används i Kanada i deras tungvattenreaktorer av CANDU-typ. Fördelen med dessa är att de kan använda icke anrikat uran. En utveckling har även skett av så kallade bridreaktorer, som kyls med till exempel flytande natrium och därmed kan arbeta vid högre temperatur. Detta innebär en högre verkningsgrad hos reaktorn, det vill säga mer el kan utvinnas ur en given mängd bränsle, men ställer större krav på reaktorns konstruktion. Ett fåtal bridreaktorer finns idag i drift.2)

Kärnkraft generation 4

Fjärde generationens reaktor (Gen IV) är en kärnreaktordesign inom en uppsättning teoretiska typer, som för närvarande är föremål för intensiv forskning. Reaktorerna avses användas i kärnkraftverk för att som i dag främst ta tillvara elektrisk energi från kärnbränslen.3)

Utveckling av en ny generation av kärnreaktioner pågår. En internationell arbetsgrupp utvecklas sex olika kärnkraftsteknologier för leverans mellan 2020 och 2030. Fyra av den basers på neutronreaktorer. Alla använder högre temperaturer, speciellt fyra som är utvecklade för väteproduktion. Alla de sex systemet är baserade på framsteg inom hållbarhet, ekonomi, säkerhet, tillförlitlighet och spridning-motstånd (proliferation-resistance). Europa driver utvecklingen av tre av de snabba reaktorkonstruktioner. 4)

Thoriumbaserad kärnkraft

Kärnreaktorer kan drivas med thorium i stället för med uran. Thorium har flera fördelar. Det är mer rikligt förekommande än uran. Vid användningen av thorium skapas klyvbart uran-233 som kananvändas kärnreaktorer. Det kan dock bara användas som bränsle i samband med ett klyvbart material, t.ex återvunnet plutonium. Reaktorer baserade på smält salt är lämpliga för för användning av torium. 5)

Forskning och utveckling av thorium-baserade kärnreaktioner, primärt Liquid fluoride thorium reactor, (LFTR), MSR design, har pågått eller pågår i USA, England., Tyskland, Barsilien, Indien, Kina, Frankrike, Tjeckien, Japan, Ryssland, Kanada, Israel and Holland.[13][15] 6)

Liquid fluoride thorium reactor (LFTR) är en thermal breeder reactor. LFTRs använder thoriumbränsle med en fluoride-baserad, molten, liquid salt som bränsle. Den kan uppnå hög driftstemperatur vid normalt lufttryck.7)

I Indien är det första thoriumreaktor färdig. 8)

Avfall och upparbetning

Radioaktivt avfall är radioaktivt material, en restprodukt. Vid sitt sönderfall avger det joniserande strålning, som kan vara hälsofarlig. I kärnbränslecykeln kan nyligen använt avfall vara tillräckligt radioaktivt för att orsaka död genom strålsjuka. Radioaktiviteten avtar dock med tiden och efter 40 år är strålningsflödet en tusendel av vad det var, när en reaktor stängdes, men behöver ändå vila i hundratusen år9) för att återgå till en nivå motsvarande berggrundens. Avfallshanteringen är därför besvärlig och underkastad rigorösa säkerhetsbestämmelser. Slutförvaring av radioaktivt avfall är ett vägval och en svår utmaning. Det mesta avfallet förvaras för närvarande i tillfälliga lagerutrymmen, medan bästa permanenta förvaringsalternativ övervägs.

En svensk reaktor producerar årligen mellan 15 och 25 ton använt kärnbränsle. Om dagens reaktorer drivs i 50–60 år blir det totalt 12 000 ton som måste tas om hand.10)

I Sverige förvaras låg- och medelaktivt avfall i slutförvaring av radioaktivt avfall, medan det högaktiva mellanlagras i Clab11) i väntan på att ett definitivt slutförvar ska konstrueras. Alternativa lösningar är upparbetning, transmutation, spallation eller användning i fjärde generationens reaktorer 12)

Den 16 mars 2011 lämnade industrins dotterbolag SKB in sin ansökningar om att bygga ett slutförvar enligt KBS 3-metoden. Ansökningarna lämnades in och granskas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter fattar regeringen sitt beslut om ett eventuellt tillstånd.

SKB:s val av metod för slutförvaring är KBS 3-metoden. Det finns dock andra metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle som har utvecklats i Sverige under de senaste 30 åren, exempelvis KBS-3, djupa borrhål, WP-cave och transmutation.13)

Upparbetning kan återvinna upp till 95 procent av det kvarvarande uranet genom att blanda det med plutonium från använt kärnbränsle eller kärnvapen och omvandla det till MOX-bränsle. Upparbetning av använt bränsle från kärnkraftverk görs i stor skala i Sellafield i England, La Hague i Frankrike och Majak i Ryssland. Under de senaste åren har intresset för upparbetning minskat på grund av de fallande uranpriserna.14)

Transmutation innebär att ett grundämne omvandlas till ett annat. Detta inträffar antingen genom kärnreaktioner orsakade av en partikel utifrån eller genom radioaktivt sönderfall i kärnan. Artificiell transmutation används för att ta fram radioaktiva isotoper och för direkt neutronbestrålnig för medicinska ändamål. Transmutation övervägs även som en möjlig åtgärd för att reducera mängden och därvid delvis nyttiggöra radioaktivt avfall.15)

Spallation är processen när en tung atomkärna sänder iväg nukleoner efter att träffats av en högenergipartikel. 16)

teknik.1412615908.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)