User Tools

Site Tools


teknik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teknik [2014/10/06 21:12]
hib [Tjernobyl]
teknik [2019/04/07 13:48] (current)
Line 46: Line 46:
 Spallation är processen när en tung atomkärna sänder iväg nukleoner efter att träffats av en högenergipartikel. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Spallation|Spallation (2014-05-03)]])) Spallation är processen när en tung atomkärna sänder iväg nukleoner efter att träffats av en högenergipartikel. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Spallation|Spallation (2014-05-03)]]))
  
 +===== Radioaktivitet =====
 +Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Radioaktivitet|Radioaktivitet,​ Wikipedia (2014-02-16)]]))
 +
 +==== Alfastrålning ====
 +
 +Alfastrålning,​ eller α-strålning,​ är en typ av joniserande strålning bestående av alfapartiklar. De är atomkärnor av helium (två protoner och två neutroner). Alfastrålning avges i samband med radioaktivt sönderfall.
 +
 +Alfastrålning stoppas lätt av material i dess väg. Dess räckvidd är cirka 10 cm i luft och den stoppas av ett papper. Den kan inte tränga igenom det yttersta lagret hud på människokroppen. Alfastrålning är därför endast farlig vid direkt kontakt med levande celler, exempelvis genom att alfapartiklar kommer in i kroppen med föda eller luft.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Alfastr%C3%A5lning|Alfastrålning,​ Wikipedia (2014-02-16)]]))
 +
 +SI-enheten för radioaktiv intensitet är becquerel (Bq). 1 Bq innebär 1 kärnsönderfall per sekund. En äldre enhet är curie (Ci), 1 Ci = 3,​7·10<​sup>​10</​sup>​ Bq. Dessa enheter anger antal sönderfall och inte vilken typ av sönderfall som sker.
 +
 +Om man ska mäta "​farligheten"​ hos strålning, måste man ta hänsyn till flera faktorer. För det första strålningens typ. Alfastrålning når högst några millimeter i kroppen och är i princip ofarlig så länge strålkällan befinner sig utanför kroppen. Skulle man däremot få i sig en alfastrålare,​ kan resultatet bli förödande.
 +
 +==== Betastrålning ====
 +Betastrålning,​ eller β-strålning,​ är en typ av joniserande strålning bestående av betapartiklar,​ det vill säga, elektroner och/eller positroner, som uppstår vid radioaktivt betasönderfall. Det är en form av partikelstrålning. Eftersom elektronerna har elektrisk laddning växelverkar de med andra laddade partiklar via elektromagnetisk växelverkan,​ därför är de lätta att stoppa.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Betastr%C3%A5lning|Betastrålning,​ Wikipedia (2014-02-16)]]))
 +
 +==== Gammastrålning ====
 +Gammastrålning eller γ-strålning är fotonstrålning,​ det vill säga joniserande strålning av fotoner. Gammastrålning är den mest genomträngande formen av strålar som förekommer i samband med radioaktivitet. Gammastrålning finns i den kosmiska strålningen. Gammastrålning går rakt igenom kroppen och kan orsaka cellskador i alla organ som kommer i vägen. (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Gammastrålning|Gammastrålning,​ Wikipedia (2014-02-16)]]))
 ===== Kärnkraftsolyckor ===== ===== Kärnkraftsolyckor =====
 +Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen när atomkärnor spontant omvandlas till andra typer av kärnor, samtidigt som de avger joniserande strålning.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Radioaktivitet|Radioaktivitet,​ Wikipedia (2014-02-16)]]))
  
 ==== Three Mile Island ==== ==== Three Mile Island ====
Line 65: Line 84:
 300.000 människor har flyttats från områden med för hög beläggning. Inom vissa områden gäller fortfarande restriktioner särskilt avseende lokalt producerade livsmedel. (([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​Global/​Publikationer/​Rapport/​Stralskydd/​2001/​ssi-rapp-2001-07.pdf|Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (2001-04)]])) 300.000 människor har flyttats från områden med för hög beläggning. Inom vissa områden gäller fortfarande restriktioner särskilt avseende lokalt producerade livsmedel. (([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​Global/​Publikationer/​Rapport/​Stralskydd/​2001/​ssi-rapp-2001-07.pdf|Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (2001-04)]]))
  
-Fukushima +==== Fukushima ​==== 
- +Kärnkraftkatastrofen Fukushima Daiichi inträffade den 11 mars 2011. Den orsakades av en tsunami utlöst av en jordbävning. Anläggningen började släppa ut påtagliga mängden radioaktivt material den 12 mars. Det är den största kärnkraftsolyckan efter Tjernobyl. Olyckan klassades som sju på International Nuclear Event Scale(([[http://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​start/​Om-stralning/​INES-skalan/​|INES-skalan,​ Strålsäkerhetsmyndigheten (2014-05-04)]])). Fukushima släpte ut 10-30% strålning jämfört med utsläppen från Tjernobyl.
-Kärnkraftkatastrofen Fukushima Daiichi inträffade den 11 mars 2011. Den orsakades av en tsunami utlöst av en jordbävning. Anläggningen började släppa ut påtagliga mängden radioaktivt material den 12 mars. Det är den största kärnkraftsolyckan efter Tjernobyl. Olyckan klassades som sju på International Nuclear Event Scale27). Fukushima släpte ut 10-30% strålning jämfört med utsläppen från Tjernobyl.+
  
 Fukushima Daiichi startades 1971 och var alltså 40 år vid olyckan. Fukushima Daiichi startades 1971 och var alltså 40 år vid olyckan.
  
-Ingen har avlidit av strålning från Fukushima. Däremot dog 1,600 av jordbävningen och tsunamin.2829)+Ingen har avlidit av strålning från Fukushima. Däremot dog 1,600 av jordbävningen och tsunamin.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster#​Aftermath|Aftermath,​ Fukushima Daiichi nuclear disaster, Wikipedia (2014-02-16)]])) (([[http://​edition.cnn.com/​2013/​07/​17/​world/​asia/​japan-earthquake---tsunami-fast-facts/​|CNN uppger att "​15,​884 as of February 10, 2014" dock utan att ange källa. (2014-02-20)]]))
  
-IAEA gjorde hösten 2013 en uppföljning av tidigare inspektioner och har lämnat en slutrapport30). IAEA förbereder en ny rapport som ska utges i slutet av 2014.31)+IAEA gjorde hösten 2013 en uppföljning av tidigare inspektioner och har lämnat en slutrapport(([[http://​www.iaea.org/​newscenter/​focus/​fukushima/​final_report230114.pdf| "​Follow-up IAEA International Mission on Remediation of Large Contaminated Areas Off-Site the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant" (2014-02-16)]])). IAEA förbereder en ny rapport som ska utges i slutet av 2014.(([[http://​www.iaea.org/​newscenter/​focus/​actionplan/​|IAEA Action Plan on Nuclear Safety (2014-05-03)]] ))
  
-Spridningen gjorde det nödvändigt att genomföra en omfattande evakuering. Kartan visar läget augusti 2013. Grönt betyder att rätt att återvända. Gult betyder att befolkningen fortfarande inte kan återvända. Rött betyder att befolkningen inte kommer att kunna återvända under lång tid. 32)+[{{ ::​fukoshima_evakuering.jpg?​400|}}]Spridningen gjorde det nödvändigt att genomföra en omfattande evakuering. Kartan visar läget augusti 2013. Grönt betyder att rätt att återvända. Gult betyder att befolkningen fortfarande inte kan återvända. Rött betyder att befolkningen inte kommer att kunna återvända under lång tid. (([[http://​www.iaea.org/​newscenter/​focus/​fukushima/​final_report230114.pdf|The Follow-up IAEA International Mission on Remediation of Large Contaminated Areas Off-Site the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, sid 7 (2014-01-23)]] )
  
-Tre år efter kärnkraftsolyckan i Japan pågår fortfarande saneringsarbete,​ men snart kan människor flytta tillbaka till tidigare evakuerade områden. Det beror bland annat på att cesium-134, ett av de radioaktiva ämnen som släpptes ut i samband med olyckan, har en halveringstid på två år. Dessutom påverkas kontaminationen av den sanering som genomförs samt av att de radioaktiva ämnena transporteras bort av naturliga orsaker.33)+Tre år efter kärnkraftsolyckan i Japan pågår fortfarande saneringsarbete,​ men snart kan människor flytta tillbaka till tidigare evakuerade områden. Det beror bland annat på att cesium-134, ett av de radioaktiva ämnen som släpptes ut i samband med olyckan, har en halveringstid på två år. Dessutom påverkas kontaminationen av den sanering som genomförs samt av att de radioaktiva ämnena transporteras bort av naturliga orsaker.(([[https://​www.stralsakerhetsmyndigheten.se/​start/​karnkraft/​karnkraftsolyckan-i-japan/​|Tre år efter kärnkraftsolyckan i Japan, Strålsäkerhetsmyndigheten (2014-04-11)]]))
  
-Japanska regeringen har klargjort att reaktorerna i landets kärnkraftverk kommer att startas igen så fort det är fastställt att det är riskfritt.34)+Japanska regeringen har klargjort att reaktorerna i landets kärnkraftverk kommer att startas igen så fort det är fastställt att det är riskfritt.(([[http://​www.dn.se/​ekonomi/​japan-fortsatter-med-karnkraft/​Japan fortsätter med kärnkraft, DN (2014-04-11)]]))
  
 +==== Källor ====
 +  * [[http://​www.iaea.org/​newscenter/​focus/​fukushima/​index.html|Fukushima Nuclear Accident, IAEA (2014-05-03)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​List_of_nuclear_and_radiation_accidents_by_death_toll|List of nuclear and radiation accidents by death toll (2014-05-03)]]
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=teknik"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​
teknik.1412622752.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)