User Tools

Site Tools


klimatforskningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
klimatforskningen [2019/04/07 13:48]
127.0.0.1 external edit
klimatforskningen [2019/08/20 20:30] (current)
hansiwan
Line 28: Line 28:
  
 == Konfidensintervall == == Konfidensintervall ==
-Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))+Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))
  
 Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%. Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%.
Line 58: Line 58:
 ===== Forskning om klimatforskningen ===== ===== Forskning om klimatforskningen =====
  
-Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakts) eller på enkäter.+Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakt) eller på enkäter.
  
 När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse
Line 126: Line 126:
  
 Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\ Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\
-1. Undersökningen avsåg ​abstrakts ​och inte klimatforskare\\+1. Undersökningen avsåg ​abstrakt ​och inte klimatforskare\\
 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\ 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\
 - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\ - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\
klimatforskningen.txt · Last modified: 2019/08/20 20:30 by hansiwan