User Tools

Site Tools


klimatforskningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
klimatforskningen [2015/03/18 13:04]
hib [Statistik]
klimatforskningen [2019/08/20 20:30]
hansiwan
Line 28: Line 28:
  
 == Konfidensintervall == == Konfidensintervall ==
-Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))+Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))
  
 Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%. Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%.
Line 58: Line 58:
 ===== Forskning om klimatforskningen ===== ===== Forskning om klimatforskningen =====
  
-Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakts) eller på enkäter.+Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt ​abstrakt) eller på enkäter.
  
 När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse
Line 126: Line 126:
  
 Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\ Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\
-1. Undersökningen avsåg ​abstrakts ​och inte klimatforskare\\+1. Undersökningen avsåg ​abstrakt ​och inte klimatforskare\\
 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\ 2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\
 - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\ - Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\
klimatforskningen.txt · Last modified: 2019/08/20 20:30 by hansiwan