User Tools

Site Tools


koldioxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
koldioxid [2019/04/08 11:17]
hansiwan [Mätningar av koldioxid]
koldioxid [2019/04/08 11:24] (current)
hansiwan [Frågor]
Line 77: Line 77:
   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]   * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Ice_core|Ice core, Wikipedia (2014-05-20)]]
   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]   * [[http://​www.clim-past.net/​9/​2525/​2013/​cp-9-2525-2013.pdf|A brief history of ice core science over the last 50 yr (2013-11-06)]]
 +  * [[https://​ourworldindata.org/​co2-and-other-greenhouse-gas-emissions|CO₂ and other Greenhouse Gas Emissions]]
 +
 +
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
  
Line 166: Line 169:
 Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential) Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem med varandra. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens s.k. GWP-värde (Global Warming Potential)
  
-===== Test ===== 
- 
-Detta är en text 
  
  
-===== Frågor ===== 
  
-  * Hur fördelar sig koldioxiden runt jorden? 
-  * Hur bearbetas de direkta mätresultaten innan de publiceras? 
-  * Är de direkta mätresultaten allmänt tillgängliga?​ 
-  * Hur länge stannar koldioxiden i atmosfären?​ 
-  * Hur kan man veta mängden CO2 lång tid tillbaka med tanke på att CO2 är en så liten andel av atmosfären. 
-  * När började den "​industriella tiden"?​ 
-  * Hur mäts koldioxiden från satellit och hur stämmer de mätningarna med de på Manua Loa? 
-  * Hur inverkar koldioxid på växtlighet?​ 
-  * Hur inverkar djur på CO2? 
-  * Hur fördelas CO2 vertikalt? 
-  * Kan man se skillnad på antropogent resp annan CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur länge stannar CO2 i atmosfären?​ 
-  * Hur påverkar CO2 haven? 
-  * Hur inverkar CO2 på solens strålar? 
-  * Hur inverkar CO2 på jordens utstrålning?​ 
-  * Vad hände för 49 år sedan? 
-  * Hur vet man att förmultnande och skogsbränder avger just 439 gigaton och hur har det förändrats över tiden? 
-  * Har inte människors i hög grad påverkat koldioxidbalansen långt före industrialismen?  ​ 
-  * Vad händer om det är för lite koldioxid i atmosfären?​ 
-  * Hur har man mätt de volymer som ingår i kolcykeln? Hur stor är osäkerheten?​ 
  
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
koldioxid.1554715048.txt.gz · Last modified: 2019/04/08 11:17 by hansiwan