User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/04/07 14:01]
hansiwan [Synpunkter?]
start [2019/07/03 08:58] (current)
hansiwan
Line 1: Line 1:
- 
 [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]] [[http://​www.klimatfakta.info/​feed.php|{{ :​rss.jpg?​50|}}]]
 +
 +
 +
 +
 +**//Detta är "​gamla"​ Klimatfakta.info,​ som läggs om till nya [[https://​www.klimatfakta.info|Klimatfakta.info]]. När text är omarbetad och överförd tas den bort i denna version.
 +//**
  
 ====== Ta ställning i klimatfrågan ====== ====== Ta ställning i klimatfrågan ======
Line 27: Line 32:
 2013-10-13 2013-10-13
   ​   ​
 +===== Uppdatering =====
 +
 +Klimatfaktas innehåll publicerades huvudsakligen 2013-2015. Jag tänker nu göra ett försök att aktualisera och bygga ut innehållet. Det kommer att ta sin tid.
 +
 +För att kunna skilja nytt från det som är äldre kommer sidorna, och ibland även avsnitt, förses med uppgift om datum för senaste revision.
 +
 +/Hans Iwan Bratt
 +2019-04-07
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
  
start.1554638501.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 14:01 by hansiwan